Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
Christus verrees door zijn eigen macht, terwijl er verschil-
lende wonderen gebeurden: de aarde beefde, een Engel
daalde uit den hemel en wentelde den steen van het graf,
zijn aangezicht flikkerde, en zijn kleeding was wit als sneeuw.
Na zijn verrijzenis verscheen Christus aan Maria Magdalena»
de godvruchtige vrouwen, aan Petrus, de leerlingen van
Emmaüs en aan de tien Apostelen zonder Thomas , enz....
6 V. Waarom heeft Christus de vijf wonden in
zijn verheerlijkt lichaam behouden ?
A. Om daarmede zijne verrijzenis te bevestigen ^
en om ze aan alle mensehen in het oordeel en aan
de zaligen in den hemel te toonen,
Christus heeft zijne vijf H. Wonden in zijn verheerlijkt
lichaam behouden, om er zijne verrijzenis mee te bevestigen
dat wil zeggen: om door het laten zien van die wonden
aan Thomas, en de overige Apostelen, hen te overtuigen,
dat Hij dezelfde is, die voor ons aan het kruis gestorven
was, wijl Hij de wonden der nagelen en der lans nog bezat^
en dat Hij nu leeft, en dus werkelijk verrezen was.
Ten andere heeft Hij ze ook behouden om ze aan alle men--
schen in het oordeel te toonen en wel aan de rechtvaardigen
ten troost, aan de verdoemden tot beschaming, ten bewijze
dat ze door eigen schuld verloren zijn gegaan. Want de hei.
lige vijf wonden blijven getuigen, wat Hij leed om ook hen
zalig te maken , en dat zij al die liefdeblijken versmaad
hebben.
Eindelijk om ze aan de zaligen in den hemel te toonen.
Het geluk der zaligen in den hemel wordt verhoogd door
het aanschouwen van de H. vijf wonden, die Christus in zijn
verheerlijkt lichaam heeft willen behouden, omdat de wonden
van zijne handen en voeten, en van zijn goddelijk Hart, al-
toos brandend van liefde, nu mede verheerlijkt zijn, en schit-
terend van licht en glorie het Hemelhof opluisteren als zoo-