Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
Reeds de allereerste Vr. van den Catechismus toont, dat
zoodanige opvatting niet de ware, zoodanige handelwijs
geenszins aanbevelenswaardig ia. Immers : Jf^elie is dê alleb-
zaligste, dub, de gewichtigste, de meest te waardeeren en
te behartigen leering ondke allb overige leeringen der toereld?
Christelijke leering of de Catechismus"
Dienovereenkomstig noemde Z. H. Paus Paulus V, in zijne
Constitutie, d. d. 6 October 1607, Catechismus doen „ een
heilzaam toerk voor de zielen en geheel de christenheid.
Daarom ook verleende hij o. a. aan de schoolmeesters,
welke op feestdagen hunne leerlingen de Christelijke leering
uitleggen, telkens zeten jaren aflaat, en indien zij op werkdagen
in hunne school den Catechismus uitleggen, iederen keer
honderd dagen aflaat. Dezen aflaat, nl. van honderd dagen,
verleende hg ook aan degenen , die een half uur den Cate-
chismus bestudeeren, om hem aan te leeren of te onderwijzen.
(Vgl. Recueil de Prières etc. ed. anni 1878, p. 395.)
't Wil ons schijnen, dat hieruit genoegzaam blijkt, dat de
vrucht der onderrichting in de Christelijke leering veel afhangt
van de zorg, welke Onderwijzers wijden om zich naar behooren
voor hunne Catechismusles voor te bereiden.
Moge Gods zegen op ons nederig werk rusten. Moge het
de moeilijke taak der Onderwijzers eenigermate vergemak-
kelijken, iets bijbrengen tot heil en zaligheid der kinderen,
zoo dierbaar aan Jesus' Goddelijk Hart!
Geloofd zij Jesus Christus!
In eeuwigheid. Amen.
Dom. Quinquag. 1891,
In de tweede uitgaaf zijn eenige wijzigingen aangebracht,
en achter elke Les eenige vragen gesteld, om te zien, of de
kinderen de uitlegging hebben begrepen, en die tevens als
prijsvragen kunnen dienen.