Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
in hare vermogens. Gelijkerwijze is God één in wezen of
natunr, en drievuldig in Personen.
De H. Drievuldigheid, één God in drie Personen; drie
onderscheidene Personen en maar één God, beteekent dus
niet, dat één en drie in God hetzelfde is , gelijk gij daar zoo-
even in uwe onkunde godslasterend durfde zeggen ; maar
beteekent eenvoudig, dat Ood de Vader, God de Zoon en God
de H. Geest drie onderscheidene Personen zijn ; en maar één God,
omdat zij — de drie goddelijke Personen — alle drie maar
één en hetzelfde ondeelbaar, onafscheidelijk goddelijk wezen ^
of dezelfde goddelijke natuur hebben.
Alwie ook maar de eerste beginselen der inleiding tot de
wijsbegeerte, der redeneerkunde, kent, weet, dat er geene
tegenspraak , geen onzin in gelegen is aan een en hetzelfde
wezen onder verschillend opzicht, verschillende eigenschappen
toe te kennen.
Dus toont het gezond verstand , voorgelicht door het Ge-
loof, duidelijk genoeg, dat er geen schijn van tegenspraak
of ongerijmdheid gelegen is in de zuivere leer van den Cate.
chismus en der H. Kerk , die voorhoudt, dat onder zeker
opzicht in God den Vader, God den Zoon en God den H.
Geest, eenheid bestaat, nl., in hun wezen of natuur, en tevens
drievuldigheid, nl.» in hunne persoonlijkheid. Vriend, mag
men, na deze eenvoudige verklaring, er wel bijvoegen: Als
gij dus zelf niet voor een onwetende, ja onzinnige wilt aan-
gezien worden door alwie ietwat degelijk onderlegd is in de
christelijke leering, en ook maar zijn gezond verstand raad-
pleegt, zou ik u raden nimmer meer te redeneeren over, of
den spot te drijven met zaken , die gij niet kent.
Wij verklaarden de 1« en 2'' V. dezer les ietwat breed-
voeriger, omdat ze op zich zelve zoo belangrijk zijn en met-
een al de overige Vr. dezer Les ophelderen.
3 V. Wie is de eerste Persoon der H, Drie-
vuldigheid ?