Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
498
bescheiden, van zeker geldige aanbevelingsbrieven van Z. H.
den Pans en van den Bisschop van het Diocees voorzien zijn,
zooveel noodig, logies en verdere benoodigdheden verschaffen.
5. Be zieken bezoeken, zieken w. h. z., alle hulpbehoeven-
den , 'tzij rijken of armen , in hun nood bijstaan. Dns ook
vreezen, doofstommen, blinden, enz. hulp verleenen , ver-
plegen ; want zieken bezoeken, is hier zoo algemeen mogelijk
te verstaan , in den zin van hulpbehoevenden eenigen licha-
melijken dienst bewijzen,
6. De gevangenen verlossen, wil niet zoggen, degenen, die
door een rechtvaardig vonnis in de gevangenis zitten, daar-
uit verlossen; maar hen, die om het Geloof, om de rechtvaar-
digheid vervolging lijden, onrechtvaardig met gevangenis,
verbanning, enz. gestraft worden, door alle ten dienste
staande wettige middelen trachten te verdedigen, te bescher-
men , van hunne straf te verlossen.
En 7. De dooden begraven; onder dit werk van barmhartig-
heid is begrepen al wat tot eene passende begrafenis van een
overledene behoort, als, b. v., hem eerbaar afleggen, in de
kist leggen, bewaken, naar de kerk dragen, den lijkdienst
en lijkstoet bijwonen , enz.
Hoe aangenaam Gode dit liefdewerk is, hoeveel het bij-
draagt ter verhooring onzer gebeden, blijkt nit de geschie-
denis van Tobias. De engel Raphaël toch zeide tot Tobias :
„ Ik openbaar u de waarheid , en verberg u de geheimenis
niet. Toen gij met tranen badt, en de dooden begroeft, en
uw eten liet staan , en de dooden overdag in uw huis ver-
borgt , en des nachts begroeft, toen bracht ik uw gebed voor
den Heer. (Tob. XII. 11, 12.)
7 V, Is men in geweten verplicht aan arme men-
schen aalmoezen te geven ?
A. Ja ; voornamelijk als zij in uitersten of grooten
nood zijn en wij hen helpen kunnen.