Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
494
Dat werken van barmhartigheid, die alleen of voornamelijk
uit een menschelijk, d. w. z., natuurlijk inzicht^ niet ter eere
of uit liefde Gods gedaan worden , geen werken van Chbibte-
ltjkk barmhartigheid zijn, en dus geene verdiensten voor den hemel
hebben, volgt zonneklaar uit het begrip van eene bovennatuur-
lijke deugd, (vgl. 42«'« Les, en V.), en uit de wijze,
waarop, de kracht, waardoor wij onze goede werken kunnen
en moeten doen, opdat zij ons ter zaligheid dienen, om er den
hemei door te verdienen. (Vgl. 43«t« Zff«, lO-ie en li«»« V.)
3 V. Hoevelerlei werken van barmhartigheid kan
men onderscheiden ?
A. Tweeërlei: geestelijke en lichamelijke.
Men kan tweeërlei werken van Christelijke barmhartigheid
onderscheiden op grond van tweeërlei nood, waarin onze
naaste kan verkeeren , nl., in nood naar zijne ziel of zalig-
heid, en dat is geestelijke nood, of in nood naar zijn lichaam,
en dat is lichamelijke nood.
4 V. Welke zijn de verhevenste werken van barm-
hartigheid , de geestelijke of de lichamelijke?
A. De geestelijke zijn zooveel verhevener dan de
lichamelijke, als de ziel in waardigheid bet lichaam
overtreft.
Welnu , hoeveel de ziel in waardigheid het lichaam over-
treft , m. a. \v., waarom de ziel het waardigste deel is van
den mensch , hebben we reeds breedvoerig uitgelegd in de
V. der l't^ Les.
5 V. Hoeveel en welke geestelijke werken van
barmhartigheid zijn er ?
A. Zeven: (Vgl. 21®»® Les Vr. G.) 1. de zondaars
bestraffen ; 2. de onwetenden leeren; 3. voor de
zaligheid zijns naasten bidden ; 4. den twijfelachtigen