Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
491
loon te geren, te betalen. Welnu, ik herhaal en bewijs het
u: God heeft ons roor zoodanige goede werken bepaald den
hemel beloofd.
Zijn eigen geschreven woord, de H. Schriftuur, verklaard,
uitgelegd door de goddelijke overlevering, dient ons tot waar-
borg. Immers reeds in het Oude Testament heeft God aan
Abraham en diens geloovige nakomelingen beloofd ; Ik zblf
zal uw overgroot loon zijn, (Boek der Schepp. XV. 1.) In het
Nieuwe Testament heeft God die belofte herhaald, o. a.,
door zijn Apostel Jacobus, waar deze schrijft (hfdst. I. v. 12.):
„Zalig de man, die de beproeving doorstaat 1 Want hij zal
de kroon des levens, d. i., de kroon , die in het eeuwig zalige
leven bestaat, ontvangen, de kroon , die God beloofd heeft
aan die Hem liefhebben', aan allen, die in zijne liefde, te zijner
eer doen wat zij te doen hebben, en in zijne liefde sterven.
Gelijk de goede werken dan drievoudig zijn uit hoofde van
het voorwerp (vr. 3), zoo zijn zij ook drievoudig uit hoofde
van de waarde,' de verdiensten, die zij hebben bij God.
1° Natuurlijke goede werken, die de mensch met een natuur-
lijk inzicht en uit bloot natuurlijke krachten verricht, b. v.
iemand geeft een armen mensch een aalmoes uit natuurlijk
medelijden. Deze werken zal God soms zegenen met natuur-
lijke gaven, maar zij hebben voor den hemel hoegenaamd
geen waarde. (Les 44, vr. 2.) Bovennatuurlijke goede
werken, die de zondaar met behulp der dadelijke gratie en
om een bovennatuurlijk inzicht verricht, b. v. voor zijn be-
keering , een goede biecht, enz.; daardoor kan hij van God
verkrijgen, (vr. 8) maar in strengen zin niet verdienen,
3° (vr. 7.) Verdienstelijke goede werken, die wij in staat van
gratie en ter eere Gods doen; daardoor verdienen wij den
hemel in strengen zin.