Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
486
welijk te onderhouden. (Vgl. Les, lO'i* V.) De geluk-
zaligheid des hemels is dus dermate bovennatuurlgk , dat ze
zelfs alle menschelijk verstand te boven gaat. 'tis derhalve
geen wonder, maar geheel natuurlijkerwijs begrijpelijk, dat
wij uit eigen natuurlijke kracht geene goede werken kunnen
doen, die ons ter zaligheid dienen. Want louter natuurlijke
krachten knnnen geen enkel, niet het kleinste bovennatuur-
lijke uitwerksel voortbrengen. Dus kan de mensch uit eigen
kracht, alleen door zijne natuurlijke krachten, geen goed
werk doen, dat hem dient ter zaligheid, die zoo geheel en
al bovennatuurlijk is, 's menschen natuurlijke krachten te
boven gaat. De goddelijke openbaring bevestigt die uitspraak
der gezonde rede volkomen. Immers in de H. Schriftuur en
de goddelijke overleveringen heeft God duidelijk geopenbaard,
dat wij, menschen, uit eigen natuurlijke krachten geene goede
werken kunnen doen, die ons ter zaligheid dienen , maar
daartoe de hulp zijner dadelijke gratie noodig hebben. Hoort
wat, ten bewijze dier waarheid, Jesus zelf zegt (Joa*«. XV. 5.):
„Zonder Mij, uit u zelven, uit eigen kracht, zonder de hulp
mijner dadelijke gratie, kunt gij volstrekt niets doen,'* dat u
ter zaligheid dienstig is. 't Spreekt van zelf, dat de leering
van den H. Apostel Paulus volkomen overeenstemt met de
zooeven aangehaalde uitspraak van zijnen en onzen Heer
Jesus Christus. De H. Apostel Paulus verklaart ons dan
ook enkel en alleen, dat dit woord des Heeren : „ Zonder
Mij kunt gij niets doen* of, gelijk de Catechismus zegt: niets
goeds ter zaligheid verrichten, te verstaan is in zoo algemeen
mogelijken zin, zóó, dat we uit eigen kracht niet eens iets
kunnen denken, noch minder willen, en noch minder ten
uitvoer brengen , dat ons ter zaligheid dienen kan.
Om u te inniger van deze groote waarheid te overtuigen ,
haal ik St. Paulus' eigen woorden aan : „ Niet, zegt hij , in
zijn 2-'« Br. aan de Korinth., III. 5., dat wij van ons zelven
bekwaam zijn iets te bedenken als uit ons zelven** dat ter iemands
zaligheid dienen kan. !Neen; uit ons zelven, d.i., krachtens