Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
481
glorie opdragen. In dien zin voegt dan ook de Catechismns
aan de reeds meermalen aangehaalde woorden: het ia vol-
doende om alle goede werken van den dag ter eere Gods te
doen , dat men des morgens die goede meening maakt, nog deze
slotwoorden toe: en die meening van tijd tot tijd vernieuwt.
Ontwijfelbaar zeker is het reeds alleen om de aangehaalde
redenen, nl., om Gods majesteit, oneindige volmaaktheid in
zich zelven , en goedheid jegens ons , rechtmatig , heilzaam
en geraden, van tijd tot tijd die goede meening te vernieuwen ;
maar nog meer om reden onzer eigene zwakheid en bedorven
neigingen, Hoe lichtelijk toch en hoe dikwerf gaat, als gevolg
onzer eigenliefde en hoovaardigheid, met die goede meening,
een minder zuiver inzicht, de nevenbedoeling gepaard, om
van de menschen gezien , geacht, geprezen te worden. Blijft
ook deze nevenbedoeling al buiten spel, hoe lichtelijk en hoe
dikwerf komt dan nog na een goed geslaagd werk, ijdel
zelfbehagen een gedeelte onzer verdiensten stelen.
Derhalve, om zich voor dit onheil, die schade te behoeden,
moet men waken tegen de bedorven neigingen van zijn hart,
dikwijls door den dag, b. v., bij elk goed werk, dat men
begint, of om het uur bij het slaan der klok, die goede
meening vernieuwen : Alles ter eere Gods. Dat is zoo moeilijk
niet als het schijnen kan. Om die goede meening, des mor-
gens gemaakt, door den dag te vernieuwen, is het genoeg,
b. v., vóór elk werk, dat men begint, godvruchtig een kruis-
teeken te maken: In den naam des Vaders,... Daardoor toch
geeft men zelfs uitdrukkelijk te kennen, dat men dit werk
wil doen ter eere Gods. Om zijne goede meening tijdens zijn
werk te hernieuwen zijn korte schietgebeden ook allernuttigst.
B, v.: Mijn Heer en mijn God, alles te uwer meerdere eer
en glorie! Mijn Jesus, alles in vereeniging met de intentiën
van uw goddelijk Hart, van 't onbevlekt hart van Maria,
enz., enz., al naar Gods gratie ons bij verschillende omstan-
digheden ingeeft. Men kan op die wijze met veel vrucht zijne
goede werken te gelijk tot verschillende intentiën opdragen.
C 31