Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
453
loosd, maar door het geloof veredeld en dienstbaar gemaakt
aan 's menschen waar geluk.
Op de openbare scholen, althans waarin kinderen van ver-
schillenden godsdienst. b. v., ook Protestanten zijn, mogen
alléén zoogenaamde „ boven geloofsleer verheven", eigenlijk
gezegd, alleen „natuurlijke" deugden worden geleerd, die ook
een heiden kan beoefenen; terwijl, gelijk we reeds zeiden,
het hoofddoel eener katholieke school, van de laagste tot de
hoogste, is en blijft, den mensch degelijk te vormen tot
beoefening van bovennatuurlijke deugd, tot geloof, hoop en
liefde, en alle zedelijke deugden, aan wier beoefening de
katholieke school alle wetenschappen weet dienstbaar te maken.
„ Natuurlijke" deugden zijn uit haar aard niet vermogend
u hier, ook te midden van allerlei ontbering en tegenspoed,
tevreden , gelukkig te doen zijn , en nog veel minder om u
hiernamaals aan *t eeuwig geluk des hemels deelachtig te
maken.
Kinderen, beseft toch wel, van hoeveel belang het is, dege-
lijk onderwezen te zijn in de Christelijke leering, de leer der
R. Katholieke Kerk grondig te kennen. Hebt ge die kennis
opgedaan, dan mogen stormen loeien; sterk door het geloof,
den wortel en grondslag aller andere deugden , zult ge uw
geloof ook in het openbaar leven standvastig belijden, door 't
beoefenen en bevorderen van allerlei goede werken edelmoe-
dig voor 't geloof uitkomen, en hooger en hooger in deugd
stijgen ; maar verwaarloost ge nu den Catechismus grondig
te leeren, dan zult ge kleingeloovigen, zwakken in het geloof
zijn en bij den minsten storm, dien het ongeloof heden op
allerlei wijzen verwekt, zeer lichtelijk in uw geloof, dus tot
in den grondslag van uw bovennatuurlijk leven , kunnen ge-
schokt worden; dan zult ge lichtelijk de plichten en werken
des geloofs allengs veronachtzamen, verzuimen, en zoodoende
van zonde tot zonde vervallen , ja ten laatste gevaar loopen
het geloof zelf te verliezen, en daarmee tevens alle andere
bovennatuurlijke deugden, waarvan het geloof de wortel en