Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
442
^en : krenking hunner rechten; armen , weduwen of weezen
in hunne rechten krenken , b. t. , door hen onrechtvaardig
te berooven van hetgeen zij nog bezitten; door van hunnen
ongelukkigen toestand gebruik te maken om hen tot zonde
te verleiden, armen of weduwen als te noodzaken om hunne
kinderen naar godsdienstlooze scholen te sturen, enz., enz.
De H. Schriftuur verzekert, dat deze zonde waarlijk eene
wraakroepende zonde is. In het tweede boek van Mozes ,
{het boek des Uitgangs XXIL 22 — 24) vroeg God het mede-
doogen van zijn uitverkoren volk Israël voor armen, weduwen
en weezen , en zeide op gebiedenden toon : De weduwe en de
wees zult gij niet benadeelen. Als gij hun onrecht aandoet, zullen
zij tot Mij roepen, en Ik zal hun geroep hooren, en mijne woede
{Ik in mijne woede) zal verontwaardigd worden, en zal u door het
zwaard verdelgen, en uwe vrouwen zullen weduwen en uwe kinderen
ioeezen worden.'* Het Boek Ecclesiasticus bevestigt zulks niet
minder duidelijk. In het 25«« hfdst. v. 15 — 19 toch staat
geschreven : „ De Beer is de Rechter, en iemands aanzien geldt
niet bij Hem. Bij is niet partijdig tegen den arme, en Bij ver-
hoort het gebed des onderdrukten. Het smeeken van een ouderloos
kind versmaadt Hij niet, noch de weduwvrouw, als zij zuchtend tot
Hem klaagt. Vloeien de tranen der weduwe niet af van hare wangen,
^n schreit zij niet tegen hen, die ze haar doen storten ? Ja, van
hare wangen af stijgen ze op ten hemel en de Heer, die haar aan-
hoort , schept geen behagen in hare tranen," d. w. z. zal door
de daad toonen, dat die tranen Hem mishagen, en dengene,
die ze doet vloeien , vroeg of laat zichtbaar straffen.
4. Achterhouden, d. i., niet betalen, of niet geheel, of niet
op verplichten tijd betalen het verdiende loon der werklieden,
dienstboden, enz. De H. Apostel Jacobus zegt in zijn Brief
V. 4, met duidelijke woorden, dat dit eene wraakroepende
zonde is. „ Zie het loon der arbeiders____dat door u is achter-
gehouden , schreeuwt, roept tot God om wraak, en hun geschrei,
het geschrei van uwe verongelijkte werklieden , is tot de ooren
van den Heer der heirscharen, der Engelenscharen , gekomen."