Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
441
De wraakroepende zonden zijn deze vier:
1. Vrijwillige doodslag, die bestaat in een ander, zonder
wettige macht en reden , vrijwillig te dooden , op wat wijze
dit ook geschiede. (Vgl. 27"^« Les, V. over het vijfde ge-
bod.) Dat deze zonde eene wraakroepende zonde is, blijkt
duidelijk uit de woorden, welke God sprak tot Kaïn, die
den eersten vrijwilligen doodslag heeft bedreven : „ Wat hebt
gij gedaan ? de stem van het bloed uws broeders roept tot mij van
de aarde' om rechtvaardige wraak. Om het menschdom door
een schrikwekkend voorbeeld van dien gruwel te weerhouden,
strafte God Kaïn zichtbaar. „ Daarom zult gij vervloekt zijn
op de aarde, welke haren mond geopend en uws broeders bloed uit
uwe hand heeft opgevangen. Als gij ze bebouwt, zal zij u hare
vruchten niet geven: onrustig en voortvluchtig zult gij zijn op
aarde:* (Boek der Schepping TV. 10 — 12.)
2. Onkuischheid tegen de natuur. Daardoor worden verstaan
die onkuische werken , welke niet alleen door het zesde ge-
bod (27»^e Les , V.) en de natuurlijke rede verboden zijn ,
maar bovendien strijden tegen de natuurlijke bestemming
der ledematen of krachten van 's menschen lichaam.
De geschiedenis der goddelooze inwoners van Sodoma en
Gomorrha bewijst te over, dat deze zonde wraak roept bij
den Heer. Immers, omdat zij zich aan deze hemeltergende
zonde overgaven , sprak de Heer tot zijn vriend Abraham :
„ Het geroep (om wrake) van Sodoma en Gomorrha is vermenig-
vuldigd , en kunne misdaad is bovenmate zwaar.** {Boek der Schepp.
XVllI. 20.) En aan den rechtvaardigen Loth verkondigden
's Heeren Engelen de vreeselijke straf, welke den inwoners
dezer steden boven 't hoofd hing: „Want wij zullen deze plaats
verdelgen, omdat haar geroep zeer hoog gestegen is voor den Heer,
die ons gezonden heeft om ze te verdelgen:* En werkelijk werden
deze steden door zwavel en vuur verdelgd. {T. a. p. XIX-
V. 13 en volgende.)
3. Verdrukking van armen, weduwen en weezen.
Verdrukking van armen, weduwen en weezen, wil hier zeg-