Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
439
oneindige barmhartigheid den zondaar tot bekeering aan-
maant , b. v. door knagingen van geweten, van conscientie,
door vermaningen van zijne geestelijke oversten of van onders,
welmeenende vrienden , enz., ook al door plotselijke sterfge-
vallen onder familieleden of bekenden, enz , enz., toch maar,
niet alleen moedwillig in zonden voortleven, maar bovendien
al die aanmaningen tot bekeering eenvoudig weg verachten,
er zich hardnekkig tegen verzetten , is hardnekkig zijn in de
boosheid. Zóó zondigden de Joden, die alle vermaningen,
welke God hun door woorden en wonderdaden gegeven had,
verwierpen, en de Profeten vervolgden, die God tot hen
afzond , gelijk de eerste martelaar, de H. Stephanus, hun
in alle waarheid onder het oog bracht, zeggende : Hardnek-
kigen en onbesnedenen van hart en van ooren ! altijd wederstaat gij
den H. Geest: gelijk uwe vaderen, alzoo ook gij. Wien van de
Profeten hebben uwe vaderen niet vervolgd? Ja, en gedood hebben
zij hen, die de komst voorzegden van den RecMvaardige, wiens
verraders en moordenaars gij nu geworden zijt; gij, die de wet
hebt ontvangen onder beschikking van Engelen, en haar niet onder'
houden hebt! (Handel, der Jpost, VII. 51 ~ 53.)
Er bestaat dus een groot ouderscheid tusschen zulke boos-
wichten en degenen, die, ongelukkig genoeg, in hunne zonden
uit zwakheid of ten gevolge der hevigheid hunner driften,
wel gedurig hervallen, ja, er als moedwillig in voortgaan,
maar toch de aanmaningen tot bekeering niet verachten,
doch ze enkel niet opvolgen, niet nakomen. Zeker zijn ook
zoodanige zondaars, groote zondaars; blijkbaar verkeeren zij
in groot gevaar voor eeuwig verloren te gaan ; doch zij zijn
nog niet schuldig aan de zonde tegen den H. Geest, die
bestaat in hardnekkig zijn in de boosheid,
6. Verachten het berouw of de boetvaardigheid, w. z., opzet-
telijk het voornemen maken geene boetvaardigheid te doen
over zijne zonden, zelfs niet in hot uur van zijnen dood, en
zelfs dan het berouw , zonder hetwelk nooit zonden kunnen
vergeven worden (35'^® Les, V.), te verachten, moedwillig