Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
437
trouwen, w. z., zonder Gods geboden te willen onderhouden,
zonder eene doodzonde, welke die ook zij , te willen ver-
mijden , of zonder er boetvaardigheid over te willen doen,
toeh van God vergiffenis zijner zonden, de eeuwige zaligheid
verwachten. (Vgl. 18'ie Les, 3'^« V.) Aan deze zonde tegen
den H. Geest maken zij zich plichtig, die koelbloedig en
moedwillig in staat van doodzonde voortleven , en nochtans
voor zeker houden, dat God in zijne barmhartigheid hen
niet met de hel straffen zal.
3. Eene welbekende waarheid des geloofs bestrijden. Ook maar
ééne waarheid des geloofs, d. w. z., eene waarheid, die God
geopenbaard heeft en de fl. Kerk voorhoudt te gelooven
(3Je Les, 1«« en V.), en die men als zoodanig wel kent,
m. a. w., die men zeker weet, dat door de H. Kerk als ge-
loofswaarheid wordt voorgesteld, voorgehouden, hardnekkig
bestrijden om ze als valsch of ten minste als twijfelachtig te
doen doorgaan , is de derde zonde tegen den fl. Geest,
Een droevig voorbeeld dier zonde gaven die Joden, welke
getuigen waren van de mirakelen, die Christus deed ten
bewijze zijner Godheid, waardoor ze zeker moesten zijn van
de goddelijkheid zijner leer, maar toch Hem en zijne leer
hardnekkig verwierpen en bestreden. Aan deze zonde maken
zich ook die ketters plichtig, welke het Roomsch Katholiek
Geloof, of ook slechts ééne waarheid des geloofs bestrijden.
De Catechismus zegt: Eene welbekende waarheid t/es^ff/oo/s
bestrijden, is eene zonde tegen den fl. Geest, opdat niemand
meene, dat hij aan deze boosheid plichtig is, die eene andere
welbekende waarheid stokstijf loochent, tegenspreekt, en
bestrijdt door tegen zijne overtuiging, tegen beter weten in,
schijnredenen aan te halen ter bevestiging van zijne leugen.
B. v.: Iemand weet zeker, dat zijn vriend dit of dat gedaan
heeft; hij liegt bij kris en kras, dat zijn vriend het niet
gedaan heeft; houdt zulks hardnekkig vol, en haalt bewijzen
aan , waaruit schijnt te volgen, dat zijn vriend het werkelijk
niet gedaan heeft. Zóó liegen is, gelijk het spreekwoord