Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
400
V.); door iemands goed te stelen, enz. {Les 28, 5'ie V.);
door op onthondingsdagen zonder dispensatie of wettige reden
vleesch te eten. (29'" Les, — 8«« V.)
Ten door vrijwillige gedachten, b. v. van onkuischheid.
(27»^« Les, V.)
Ten , door begeerte, b. v. om eenig onkuisch werk te
doen, (t. a. p.), door begeerte tot stelen of om onzen naaste
op eene andere onrechtvaardige wijze in zijne tijdelijke goe-
deren te benadeelen. (28»te Les, V,)
Ten ö^®, door verzuimenis. We merkten reeds op, dat men
door verzuimenis ofwel enkel inwendig of tevens uitwendig
dadelijke zonde kan bedrijven. Zoo, b. v., bedrijft men enkel
inwendig eene dadelijke zonde, als men verzuimt eene opge-
merkte gedachte van onzuiverheid, of verstrooiende gedachten
tijdens het gebed, behoorlijk te verzetten. Men zondigt tevens
uitwendig, b, v., als men op Zon- of Feestdag moedwillig de
H. Mis verzuimt (25»te Les, — 8»« V.; 29«^'^ Les, en
S-ie V.), door niet te straffen, niet te beletten, niet over te
dragen, als men daartoe verplicht is (41«'« Les, V.) enz., enz.
Behalve in- en uitwendige dadelijke zonde, wordt de dade-
lijke zonde in 't algemeen nog tweeërlei onderscheiden.
3 V. Hoevelerlei is de dadelijke zonde ?
A. Tweeërlei: doodzonde eu dagelijksche zonde.
4 V, Wat is doodzonde?
A. Eene zonde, zoo strijdende tegen de wet Gods,
dat zij ons berooft van de goddelijke liefde, die het
leven onzer ziel is.
Doodzonde is eene zonde, zóó erg strijdende tegen de icet Gods,
m. a. w., eene zoo groote overtreding van de wet Gods
(39»*« Les, 'ó^^ V.), dat zij ons berooft van de goddelijke liefde ,
van de vriendschap Gods, of. van de heiligmakende gratie
(30»te Lesi 8«e V.) die het bovennatuurlijk leven onzer ziel is.