Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
393
ik Tl uit eigen beweging dat heerlijke landgoed als uw eigen-
dom , zóó dat gij het bij uw sterven in vollen eigendom aan
uwe kinderen kunt overmaken, nalaten; doch onder deze con-
ditie, voorwaarde, dat gij op dit erfgoed nooit of nimmer vrijen
toegang geeft aan mijnen en tevens uwen gezworen vijand ;
want hij beoogt niets anders dan mijner heerschappij afbreuk
te doen, en u met uwe nakomelingen ongelukkig te maken,
aan allerlei rampen naar lichaam en ziel te onderwerpen.
Overtreedt gij dit mijn verbod , dan verbeurt, verliest ge
oogenblikkelijk, op staanden voet mijne vriendschap, en alle
recht op dit landgoed, niet enkel voor u zeiven, maar tevens
voor uwe kinderen en kleinkinderen tot in het verste nage-
slacht. Doch onderhoudt gij deze alleszins billijke voorwaarde,
dan zullen ook alle uwe afstammelingen in uw geluk deelen,
mits ieder hunner persoonlijk de gestelde voorwaarde nakome
nl. dat ze met mijnen en hunnen aartsvijand niet tegen mij
samenspannen. Kinderen, oordeelt zelf. Wat dunkt uP
Handelde die koning mooi en liefderijk met dien onderdaan
en alle diens kinderen en kleinkinderen P
Ongetwijfeld zult ge zeggen: Ja, hij behandelde dien onder-
daan en diens nakomelingen overmooi en liefderijk. Die
koning bewees dien onderdaan en diens kinderen waarlijk
eene vorstelijke welwillendheid en mildheid.
Kinderen, ge hebt gelijk. Immers de gestelde conditie was
zoo gemakkelijk te onderhouden; erkentelijkheid en trouw
aan zijn Heer en weldoener verschuldigd, ja alleen reeds zijn
eigen belang en het welzijn zijner kinderen hadden hem als
moeten noodzaken, die licht te onderhouden voorwaarde
stipt na te komen. Maar ondanks dat alles overtreedt hun
vader moedwillig en koelbloedig de gestelde voorwaarde; hij
herbergt zijnen en zijns Heeren gezworen vijand , spant met
hem als bondgenoot samen tegen zijn wettigen vorst, die
hem en zijnen nakomelingen zoo genadig bevoorrecht had.
Kinderen, ik zeg andermaal: Oordeelt zelf. Verdient die
ontrouwe, oproerige onderdaan niet volgens alle rechten