Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
379
Ten 1»" , de kruinschering of tonsuur. Deze is geene orde,
maar slechts eene kerkelijke plechtigheid, waardoor men in
den geestelijken staat wordt opgenomen, dns van gewone
geloovigen, leeken , wordt onderscheiden, en tot het ont-
vangen der H. Wijdingen wordt voorbereid.
Ten 2''«, de vier kleinere of mindere orden, nl. die van
a.) detirbewaarder der kerk , b.) lezer van het woord Gods,
c.) duivelbezweerder , en d.) Misdienaar.
Deze vier orden geven de macht om verschillende gods-
dienstige handelingen , welke door de benamingen der vier
kleinere Orden genoegzaam worden aangeduid, ambtshalve
te verrichten. Ze worden kleinere of mindere Orden genoemd,
niet alsof zij op zich zelve als klein te beschouwen zijn,
geringe waarde hebben, maar in vergelijking met (/«grootere
Orden van Sub-, d.i., onderdiaken en Diaken welke ten 3''«,
het ontvangen van het Priesterschap moeten voorafgaan. Het
Subdiaconaat, Diaconaat en het Priesterschap worden, in
vergelijking met de vier opgenoemde kleinere of mindere
orden, grootere of meerdere orden genoemd , omdat degenen,
die de wijding van Subdiaken, Diaken of Priester ontvangen
hebben, meer van nabij medewerken tot het opdragen van
het H. Sacrificie der Mis, dan degenen, welke enkel de
kleinere orden ontvangen hebben. In dit opzicht, nl. wat
de minder of meer rechtstreeksche medewerking tot het op-
dragen van het H. Sacrificie der Mis betreft, bestaat tusschen
Subdiaken, Diaken en Priester nog een groot verschil, gelijk
uit het S"*' Antw. zal blijken.
Omdat reeds een Subdiaken meer van nabij tot het plech-
tig opdragen van het H. Sacrificie der Mis medewerkt, legt
de H. Kerk aan degenen , die deze grootere orden, na rijp
beraad, ontvangen, de verplichting op om in eeuwige zuiver-
heid te leven , en dagelijks de kerkelijke getijden naar be-
iooren te bidden.
De Subdiaken mag in eene Mis met drie Heeren den