Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
369
Dat ten de bijzondere gratie, welke de H, Zalving met
olie, door den Bisschop gewijd, beteekent, ons ook door de-
zelve gegeven wordt, blijkt nit den vorm van dit Sacrament,
d. w. z,, nit de zooeven aangehaalde woorden, welke de
Priester bij de toediening van dit Sacrament spreekt, en nog
duidelijker uit het antwoord op de V.
Ten moet dus voornoemd uitwendig teeken door Chris-
tus zijn ingesteld; anders kon het die bijzondere gratiën of
voordeelen niet geven, welke er aan verbonden zijn, en hier,
in het antwoord op de V. dezer Les in het algemeen
worden aangeduid door de woorden: Een Sacrament, in
hetwelk door de H. Zalving en het gebed des Priesters de
tieken in kunne ziekte en hunnen uitersten, of laatsten nood ver-
licht en geholpen worden. Die voordeelen worden in het ant-
woord op de 5''« V. in 't bijzonder vermeld en verklaard. Dat
Christus inderdaad het laatste Oliesel als een waar en eigen-
lijk Sacrament der Nieuwe Wet heeft ingesteld, weten we
bovendien met de zekerheid des Geloofs uit de onfeilbare
leering der H. Kerk. De H. Kerk heeft die waarheid, welke
zij ons te gelooven voorhoudt, uit de goddelijke openbaring,
die vervat is in de H. Schriftuur en de goddelijke overleve-
ring. (Vgl. 3de Us, 8«»® V., 4de Les, 88te en 9Je V.)
Hoort ten bewijze de leering van het H. Concilie van
Trente {Zitt. XIV. Ooer het laatste Oliesel, hfdst. I en Canon 1.)
„ De H. Zalving der zieken is als een waar en eigenlijk ge-
zegd Sacrament der Nieuwe Wet door Christus onzen Heer
ingesteld,... en als zoodanig door den H. Apostel Jacobus
den geloovigen aanbevolen, en openlijk bekend gemaakt,
afgekondigd. Is iemand onder u ziek ^ zegt hij in het Y*^^ hfdst.
V. 14 en 15 van zijn Brief — hij hale de priesters der kerk, en
dat zij over hem bidden, hem met olie zalvende in den naam des
Heeren, en het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de
Heer zal hem opbeuren ; en indien hij in zonden is, zij zullen hem
vergeven worden.^' Door deze woorden, gelijk de H. Kerk uit
de apostolische overlevering, van hand tot hand overgenomen,
C 24