Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
359
42 V. Zeg de voorbiecht.
A. Ik belyd myne schuld voor God almachtig,
voor de H. Maagd Maria, voor alle Heiligen en u
Vader, dat ik zeer gezondigd heb door gedachten ,
woorden en werken; het is mijne schuld, myne aller-
grootste schuld , mijne laatste biecht is geweest. .. .
b. V. sinds acht, veertien dagen , eene maand, enz.
43 V, Hoe zult gij u van uwe zonden beschuldigen?
A. Met nederigheid en oprechtheid, beginnende
met de grootste zonden , uit vrees van dezelve te
vergeten of uit schaamte te verzwijgen.
Als van zelf zal men zich met nederigheid van zijne zonden
beschuldigen, indien men zijne schuld, zijne allergrootste
schuld erkent en beseft. Inderdaad zijn we, als zondaren,
schuldigen ; reeds om eene dagelijksche zonde schuldig aan
tijdelijke strafien, om eene doodzonde aan de eeuwige strafien
der hel. Bedenkt men verder, dat men door eene goede,
oprechte Biecht van die schuld en straffen kwijtschelding
kan verkrijgen , dan zal men blij te moe^e zich ook met alle
oprechtheid van zijne zonden beschuldigen. Hoe oprecht en
volledig zou iemand , die de doodstraf verdiend had, zijne
schuld voor 't gerecht belijden, indien hij zeker wist, dat hij
daardoor zijne invrijheidstelling en vergiffenis van zijne mis-
daad kon verkrijgen! Voor een wereldsch gerechtshof is dit
niet het geval, maar wel in de Biecht.
De Catechismus geeft een goeden raad om zich met op'
rechtheid van zijne zonden te beschuldigen, nl. te beginnen
met de grootste zonden, uit vrees van dezelve te vergeten of uit
schaamte te verzwijgen.
Verder stelt de Catechismus drie waarheden ter overweging
voor, die, wel overwogen, ons zeker moed en sterkte zullen
geven om alle valsche schaamte, welke de duivel zou trach-
ten in te boezemen, edelmoedig te overwinnen.