Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
335
onvolmaakfe beweegredenen van berouw volstrekt niet uit.
Meestal zelfs zijn deze juist als zoovele trappen om tot het
volmaakt berouw op te klimmen , te geraken. Inzonderheid
is de liefde door Jesus ons betoond in zijn lijden, om onze
zonden onderstaan, een naaste overgang tot berouw uit
liefde tot God als het opperste goed in zich zeiven.
Zonder zoo nauw acht te geven op de woorden van den
Catechismus, kan het hoofdverschil tusschen volmaakt en
onvolmaakt berouw worden uitgelegd door te zeggen : Is de
beweegreden van het berouw, dat we hebben over onze
zonden , Gods oneindige volmaaktheid of goedheid in zich
zeiven, dan is ons berouw volmaakt, evenals onze liefde tot
God hier op aarde volmaakt is, als we God beminnen, omdat
Hij het opperste goed in zich zeioen is. Want volmaakt is het
berouw, dat voortkomt uit liefde tot God als het opperste
goed in zich zeiven. (17^® V.)
Is de beweegreden van berouw over onze zonden alleen
of vooral eene onvolmaakte liefde, dan is ons berouw onvol-
maakt, evenals onze liefde tot God onvolmaakt is, als we
Hem vooral of alleen beminnen, omdat Hij goed is jegens ons.
(Vgl. 2I»t® Les, V.)
Bemoedigend, troostrijk is het reeds voor ons, zwakke men-
schen , dat elke waarlijk bovennatuurlijke beweegreden van
berouw voldoende is om met de Biecht vergifienis onzer zonden
te verkrijgen. Immers door elke wezenlijk bovennatuurlijke
beweegreden van berouw wordt de zondaar waarachtig af-
keerig van zijne zonden en keert, met hoop op vergeving,
door eene ten minste beginnende liefde tot God terug, van
wien hij zich door zijne zonden afgewend of verwijderd had.
Het eerste en voornaamste verschil tusschen volmaakt en
onvolmaakt berouw bestaat dus in de beweegreden , waaruit
ze voortkomen.
Het tweede verschil bestaat in de uitwerking aan het vol-
maakt boven het onvolmaakt berouw eigen , en het derde in