Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
312
Het sacrificie der Mis is derhalve — gij zult het nu, na
de verklaring van geheel deze les, gemakkelijk begrijpen —
eene gedachtenis en voorstelling van het bloedig sacrificie des
kruises, doch zóó, dat het tegelijkertijd ook zelf een wezen-
lijk en waarachtig sacrificie is. Herinnert u, wat een sacri-
ficie in den eigenlijken zin van het woord is, nL, ten 1"« de
opdracht van eene uitwendige zaak , die ten S«"«^ met zekere
vernietiging of verandering, ten door eenen wettigen be-
dienaar, ten aan God gedaan wordt, ten S*!« om Hem als
Opperheer te erkennen en onze algeheele afhankelijkheid te
betuigen, (l'te V.) Vraagt u nu maar eens stuk voor stuk
af, of al die vereischten tot een waarachtig sacrificie in het
H. Misoffer gevonden worden, en uw natuurlijk verstand ,
door het H. Geloof voorgelicht, zal u antwoorden : Ja. Want
in de H. Mis wordt ten l«« ^ Christus opgedragen onder de
uitwendig zichtbare gedaante van brood en wijn. (3'® V.)
Ten 2'ie, is krachtens de woorden der H. Consecratie, onder
de gedaante van brood alleen Christus lichaam , en onder de
gedaante van wijn alleen zijn bloed tegenwoordig. Dus onder-
gaat Christus in de H. Mis eene zoodanige geestelijke ver-
andering als tot het wezen van een waarachtig sacrificie ver-
eischt , maar ook voldoende is. (4'ie V.)
Ten 3<ie, is Christus, dien zijn hemelsche Vader zelf tot
opperpriester der Nieuwe Wet, naar de orde van Melchise-
dech, verheven heeft (vgl. Brief aan de Hebreeërs, V. 4—6),
klaarblijkelijk de wettige bedienaar van het H. Sacrificie der
Mis , ja de voornaamste ofieraar, en de geldig gewijde Pries-
ter is slechts, maar toch ook werkelijk, zijn wettige dienaar
in het offeren ; want door zijne medewerking, doordien hij
de woorden van de H. Consecratie uitspreekt, komt Christus
in de Mis tegenwoordig , en worden het brood en de wijn
veranderd in het lichaam en bloed van Christus. (4''^ en 6"'« V.)
Ten , wordt het H. Misofier alleen aan God , één in
wezen, drievuldig in Persoon opgedragen, en ten ö^i«, met
het hoofddoel, om Gods opperheerschappij te erkennen en
onze algeheele afhankelijkheid te betuigen.