Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
309
maar alleen middellijk, d. w. z., dat we er de gratie en de
gave van een oprecht berouw door kunnen verkrijgen, en
door middel van een waar berouw vergiffenis van onze dage-
lijksche zonden , en door middel van een volmaakt berouw ,
of een onvolmaakt berouw met de Biecht, vergiffenis van de
grootste zonden, waaraan we ons zouden hebben schuldig
gemaakt. Geen beter of krachtiger middel dus, om zich tot
eene goede Biecht voor te bereiden, dan het H. Sacrificie
der Mis te voren godvruchtig bij te wonen.
Ten kunnen wij door het H. Sacrificie der Mis als
smeekoffer verkrijgen al wat wij van God hegeeren voor ons zeiven,
b. V., dadelijke gratie om ons oprecht te bekeeren, eene
waardige eerste H. Communie te doen, om in de deugd voort-
gang te maken en te volharden, vermindering of afwering
van tijdelijke straffen, vermindering of overwinning van be-
koringen , zegen in onze tijdelijke zaken , welslagen in onze
bedieningen, ondernemingen, een zaligen levensstaat, einde-
lijk een zaligen dood, enz., enz., in één woord, al wat ons
naar ziel en lichaam , voor tijd en eeuwigheid zalig is. Wij
kunnen door het H. Sacrificie der Mis ook veel verkrijgen
voor anderen, mits ze er maar geen beletsel tegen stellen.
Bijzonder is het geraden, 't H. Misofler dikwijls op te dragen
voor de bekeering der zondaren en ongeloovigen, voor de
stervenden, voor onze geestelijke en wereldlijke overheid, en
voor allen, die ons dierbaar zijn. Eindelijk kunnen wij bijzon-
der door het H. Sacrificie der Mis de zielen uit het vagevuur
verlossen of hare pijnen verkorten {17^« Xtfs, V.), en
daarom zegt de Catechismus ten slotte, dat we door het H.
Sacrificie der Mis ook voor de zielen in het vagevuur kunnen
verkrijgen al wat wij van God voor haar begeeren. De
Kerkvergadering van Trente bevestigt dit alles nadrukkelijk.
„ Immers", zoo luidt t. a. p. hare leer, „ het is een en het-
zelfde slachtoffer, en dezelfde Offeraar door de bediening der
priesters, die zich zeiven toen aan het kruis heeft opgedra-
gen , terwijl alleen de wijze van ofieren verschillend is. De