Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
306
Trente noemt het in waarheid „ het allerheiligste sacrificie"
(T. a. p. hfdst. IV.) En in haar Besluit aangaande hetgeen
men in het vieren der H. Mis dient te onderhouden of te
vermijden, zegt zij nadrukkelijk : „ Indien we noodzakelijk
moeten bekennen, dat door de Christen-geloovigen geen enkel
ander zoo heilig en goddelijk werk kan verricht worden, als
het ontzagwekkend geheim, waarin die levendmakende Offe-
rande , door welke wij met God den Vader verzoend zijn,
op het altaar dagelijks door de Priesters wordt opgedragen;
dan blijkt het ook genoegzaam, dat alle zorg en vlijt dient
aangewend, opdat dit geheimvol sacrificie met de meest moge-
lijke inwendige reinheid des harten, en uiterlijke blijken van
godsvrucht en eerbied verricht worde" , en dus ook door de
geloovigen met grooten eerbied en aandacht worde bijgewoond.
Van de betamelijkheid, dat men geknield blijve, vooreerst
van de Sanctus ten minste tot aan het Pater noster, en van het
Domine non sum dignus tot na de Nutting, zal wel een ieder
overtuigd zijn, die bedenkt, dat na die Sanctus Canon hegini.
Het woord Canon beteekent regel, en daardoor verstaan we
hier zekere bepaalde gebeden , welke bij vasten regel vóór
en na de H. Consecratie tot aan het Pater noster den Pries-
ter zijn voorgeschreven. De Canon bestaat eensdeels uit de
eigene woorden van onzen Heer Jesus Christus, en voorts
uit de overleveringen der Apostelen cn de godvruchtige in-
stellingen van heilige Opperpriesters (vgl. Conc. v. Trente t, a. p.
hfdst IV), en is dus reeds om die reden bijzonderen eerbied
en aandacht waardig, maar vooral omdat onder den Canon
de Consecratie geschiedt, welke het voornaamste deel is der
' H. Mis (7<ie en V.) Zij, die gedurende de Consecratie zich
niet eens gewaardigen de knie te buigen en Jesus dan ge-
li knield eerbiedig te aanbidden , toonen openbaar hun gebrek
aan godsdienstzin.
Na het Domine non sum dignus geschiedt de Nutting. 't Be-
taamt , dat men difc voltooiend of volmakend deel van het
H. Sacrificie der Mis geknield bijwone. (7*1« en We V.)
I'
iH'