Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
292
dalen. Begint met de grootste gratiën te vragen, die ge het
meeste noodig hebt, als daar zijn, een levendig geloof, een
^ vast vertrouwen , eene vurige liefde. Heere Jesus ! „ doe mij
steeds meer in ü gelooven, op U hopen, ü beminnen,"
''f Vraagt meerdere kennis van Gods oneindige volmaaktheid
en uwe eigene ellende. Heere Jesus! „ dat ik U kenne,
dat ik mij zeiven kenne; dat ik niets anders begeere danU;
dat ik mij bate, dat ik U beminne , en alles doe om U."
Vraagt de gave der volharding in het goede ten einde toe.
Vraagt de overwinning van deze of gene bepaalde drift,
bijzonder van uwe hoofddrift, b. v., hoovaardigheid , zinne-
lijkheid____ Vraagt deze of gene bepaalde deugd, als de
nederigheid , zuiverheid , gehoorzaamheid....
Gij moogt ook tijdelijke dingen vragen , voor zoover zij u
dienstig zijn ter zaligheid (vgl. Les 18, V. 11). Dus moogt
ge vragen bevrijd te worden van deze of gene droefenis, pijn,
ziekte, van die en die bekoringen, van dien bepaalden tegen-
spoed____ „ Mijn Vader , indien het mogelijk is, laat dezen kelk
mij voorbijgaan; nochtans niet gelijk ik ml, maar gelijk Gij.'*
(Matth. XXVI. 39.) Niet mijn wil, maar de uwe geschiede!
(Luc. XXII. 43.) Vraagt maar veel, en veel zult ge ver-
krijgen , niet enkel voor u zeiven, maar ook voor anderen.
Bidt Jesus dus na de H. Communie ook voor uwe ouders ,
broeders en zusters, voor hen, aan wie gij verplichtingen
hebt of die u dierbaar zijn , met name voor de vrijheid en
de verheffing van onze Moeder de H. Zerk; voor Z. H. den
Paus, voor Z. D. H. den Bisschop van ons Bisdom, voor
alle Priesters, vooral voor uwen Biechtvader en degenen, die
u in den godsdienst onderwijzen ; bidt voor de bekeering der
zondaren en ongeloovigen ; voor hen, die heden zullen sterven,
en eindelijk voor de zielen in het vagevuur. Vergeet niet op
die arme zielen een aflaat toe te passen. Bidt te dien einde
ten minste het bekende gebed: „ O goede en allerzoetste
Jesus"____ met 5 Onze Vaders tot intentie van Z. H. den
Paus. Als ge het naar behooren doet, kunt ge er eene ziel