Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
291
heilig is zijn naam !____ Heilig , heilig , heilig , is de God
der Heerscharen !.... Lof en eer zij den Vader , en den
Zoon en den H. Geest! Geloofd zij Jesus Christus in het
Allerheiligste Sacrament!.... „ Wat zal ik den Heer vergelden
voor al de weldaden, die Hij mij bewezen he^ft ? (Ps. CX V. v. 12.)
Dewijl ik niet in staat ben mijnen Heer en God naar waarde
te loven en te danken, bid ik U, Allerheiligste Moeder Gods
Maria, H. Joseph. H. Engelbewaarder, H. Patronen, ver-
eenigt U met mij en helpt mij God loven en danken , vult
gij aan , wat aan mijn dankzegging ontbreekt.
Goedertieren Jesus , als blijk mijner dankbaarheid vraagt
Gij vooral de liefde van mijn hart. „Schenk Mij, mijn zoon,
uw hart, — zoo spreekt Gij mij inwendig toe — en laat uwe
oogen letten op mijne wegen*' (Prov. XXIII. 26.)
Jesus! ik schenk U mijn hart en mijne liefde. „Laat niet
toe , dat ik van U gescheiden worde (door eene doodzonde).
Voor den boozen vijand bescherm mij. — In het uur van
mijnen dood, roep mij. — En laat mij tot U komen. —
Opdat ik ü met uwe Heiligen love. — In de eeuwen der
eeuwen. Amen."
Na op deze of soortgelijke wijze, gelijk het hart ingeeft,
Jesus geloofd en gedankt te hebben, zal men den kostbaren
tijd na de H. Communie het best doorbrengen ten met
Jesus gratie te verzoeken , in het bijzonder die gratie, welke men
het meeste noodig heeft.
Geen geschikter, gelegener tijd is er, om Jesus gratie te
verzoeken dan na de H. Communie, terwijl Hij zeifin ons
hart tegenwoordig is juist om ons in zgne liefde te verster-
ken , en ons bijzondere kracht en gratie te verleenen ten
einde de deugd te beoefenen en de zonden te vluchten.
(16'ie en 19<^e V.) Vraagt dus met kinderlijk vertrouwen en
in eenvoudigheid des harten, al wat ter zaligheid noodig
en dienstig is. Vraagt veel, en gij zult veel verkrijgen.
Schroomt niet tot bijzonderheden , kleinigheden zelfs af te