Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
285
wekken; gevoelens, zeg ik, hoe groot God, hoe klein wij zijn.
Echter wat het gevoelige dezer deugden, of wat derzelver
gevoelige aandoeningen betreft, moeten wij hier dezelfde op-
merking maken, als op bl. 279 over het zoete onzer devotie
bij de H. Communie gemaakt is. God laat soms zelfs in de
heiligste zielen dorheid en gevoelloosheid toe, hetzij om ons
te beproeven, hetzij om ons te bestraflen over onze zinnelijk-
heid , onverschilligheid, enz. Genoeg, zoo wij trouw ons
best doen, om zooveel mogelijk genoemde deugden in ons op
te wekken en te verlevendigen. En hoe zullen wij dat doen P
1® Door acten van geloof, hoop, liefde, enz. te verwekken;
dit toch versterkt de deugden. 2» Door genoemde deugden en
oefening derzelver vermeerdering te vragen; het zijn immers
gaven. Zeggen wij dus met den vader uit het Evangelie
(M>rc. IX, 23): „Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te
hulp." 3» Vooral door de overweging, en wel overeenkom-
stig de feestdagen waarop wij communiceeren; zoo zullen wij
met Kerstmis Christus rustende in het tabernakel ons voor-
stellen , Hem meenen te zien in de kribbe, enz. In de over-
weging , zegt David (Psalm 38), ontvlamt mijn hart.
Dit drievoudig middel nu om in ons hart gevoelens op
te wekken , zal men van zelf gebruiken , als men in een of
ander kerkboek de communie-oefeningen — of zooals ze hier
volgen — aandachtig, langzaam, overdenkende leest.
Is het geloof nu levendig opgewekt, dan volgen de overige
acten als van zelf, het geloof toch is de wortel en grondslag.
Men kan evenwel ook de genoemde middelen: acten verwekken,
de vermeerdering vragen en tot dat einde ernstig nadenken , op de
overige deugden toepassen. B. v. men kan, om het vertrou-
wen op te wekken, denken aan Christus goedheid, zooals
het Evangelie ons deze voorstelt; aan zijn medelijden jegens
alle ongelukkigen , zijne voorliefde voor de kinderen, zijne
vreugde over de bekeering der zondaren, en daarbij bidden:
„Heer, ik hoop op ü, doch vermeerder Gij mijn vertrouwen."
Ten einde de liefde in ons op te wekken, kan men zich