Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
284
kwikken ! Hij komt tot ons in de H. Commnnie, niet om ons
te veroordeelen, te vonnissen, maar om ons zalig temaken!
Hij geeft ons zijn eigen vleesch en bloed tot onderpand der
toekomstige glorie en gelnkzaligheid (Vgl. 16^« V.), die Hij
voor ons verdiend en bereid heeft. Wie , ik vraag het nog
eens, die eenigszins hierover nadenkt, zal niet een vnrig ver-
langen in zich opgewekt gevoelen om 't geluk en de eer te
hebben Jesus, zoodra mogelijk, waardig in de H. Communie
te ontvangen P Ja, alwie dat geluk en die eer eenigszins
beseft, zal, minstens reeds daags te voren, 's avonds bij het
slapen gaan en 's morgens bij 't eerste ontwaken, een vurig
verlangen tot de H. Communie in zich opwekken, en ver-
zuchten : Kom, Heere Jesus, kom, en toef niet langer.
„ Gelijk een (afgejaagd en vermoeid) hert naar waterbronnen
smacht, zoo smacht mijne ziel naar ü, o God 1" XLI. 2.)
Ten 2"!«, met de gevoelens van geloof, hoop, liefde, berouw en
ootmoedigheid in zich te verlevendigen.
Door gevoelens van geloof, hoop, liefde, berouw en oot-
moedigheid , verstaat men gemoedsaandoeningen, die wij in
ons ontwaren , wanneer die deugden zeer levendig opgewekt
zijn. B. v. is mijn geloof aan Christus' waarachtige tegen-
woordigheid in het Allerheiligste Sacrament zoo levendig
opgewekt, dat het schier met zien gelijk staat, wat gevoel
ik dan in mijn hart en zal ik uitwendig toonen te gevoelen P
Zeer zeker een heilige vrees, diep ontzag, grooten eerbied. Die
vrees echter, hoe heilig en redelijk ook, moet toch door het
vertrouwen — een gevoel van eene opgewekte hoop — gema-
tigd , getemperd worden. Zelfs zal de wederliefde — een ge-
voel van die opgewekte deugd — dat vertrouwen nog sterker
en die vrees nog minder maken. — Liefde om liefde. — En
een groote droefheid — het gevoel van een opgewekt berouw
— over onze vele zonden zal ons niet meer verontrusten ;
nochtans zal het bewustzijn, de overtuiging van onze gering-
heid tegenover de oneindige Majesteit van Hem, Dien we
zullen ontvangen, in ons gevoelens van diepe nederigheid op*