Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
269
in zich zelf ook nog zoo onbeduidend , van nog zoo weinig
waarde, voor welgeaarde kinderen is en blijft dit aandenken^
aan het sterfbed van vader of moeder ontvangen , zóó dier-
baar, dat ze het aan geen prijs, voor geen zilver of goud
zouden willen omruilen , afstaan , juist omdat het hun als
een voortdurende gedachtenis der liefde , die hunne ouders
hun toedroegen , is achtergelaten.
Kinderen , door deze vergelijking zult ge genoeg verstaan
hebben wat de Catechismus eigenlijk bedoelt, als hij zegt:
Christus heeft dit Sacrament ingesteld ten l®^«, tot gedachtenis
van zijne liefde. Maar de grootheid van dit liefdeblijk kunnen
wij. menschen, niet volkomen begrijpen. Grooter kon het niet
zijn. Want wat liet Hij ons door het instellen van dit H.
Sacrament tot gedachtenis zijner liefde na P Zich zeiven , met
zijne Godheid en menschheid, met ziel en lichaam , gelijk
Hij verheerlijkt in den hemel is. (2''« en V.)
Het tijdstip, waarop Christus het Sacrament des Altaars
instelde, levert een bewijs te meer, dat dit Sacrament waar-
lijk een onovertrefbaar blijk en aandenken is van zijne liefde,
en tevens van zijn H. Lijden. Immers, wanneer heeft Christus
dit Sacrament ingesteld P In het laatste avondmaal (op Wit-
ten Donderdag), op den avond vóór zijn lijden, op den avond,
die den dag van zijn lijden (goeden Vrijdag) voorafging.
(Vgl. 10'ie Les, V.)
Dus als op hetzelfde oogenblik, dat Farizeën, Schriftge-
leerden en Oversten der Joden en Judas , zijn trouwelooze
Apostel, samenspanden, om Hem gevangen te nemen, en den
dood des kruises te doen ondergaan, liet Jesus, als een ster-
vende vader, bij testament, bij uiterste wilsbeschikking, ons,
zijne veelgeliefde kinderen, dit Sacrament na, tot voort-
durende gedachtenis van zijne onovertroffen liefde , en van
zijn H. Lijden, dat kort na de instelling van dit Sacrament
begon in 't hofke van Olijven, en eerst eindigde op den
Calvarieberg met de voltrekking van het bloedig sacrificie des
kruises. De woorden, die Christus na de instelling van het