Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
261
ontvangen, eene waarachtige spijs onzer ziel is, alzoo, dat aan
dit Sacrament eene bijzondere gratie eigen is , gelijk in de
10<ie V. wordt aangeduid, en in bijzonderheden wordt uitge-
legd in de 12''«^ — 15«'' V. — Die bijzondere gratie dient tot
vermeerdering en instandhouding van het bovennatuurlijli,
geestelijk leven onzer ziel, nl. om te beter de deugd te be-
oefenen en de zonde te vlochten. Dat ons die gratiën door
dit Sacrament, waardig ontvangen, metterdaad gegeven wor-
den , leert de lei"« V. uitdrukkelijk. Dat Christus dit Sacra-
ment werkelijk heeft ingesteld, bevestigt de Catechismus over-
duidelijk , door ons in de 9''« en lOJ' V. te leeren : Wanneer
en tot wat einde Christus dit Sacrament heeft ingesteld.
In zijn kort antwoord op de Vraag: Wat is het H. Sacra-
ment des Altaars ? geeft de Catechismns de vier vermelde
kenteekens van een waar Sacrament der Nieuwe Wet ook
genoegzaam aan. Want het luidt: Een Sacrament, ia hetioelh
onder de gedaante van brood en wijn. Ziedaar het uitwendig
teeken. Dat dit uitwendig teeken door Christus is ingesteld
en eene bijzondere gratie beteekent, die ons door hetzelve
gegeven wordt, ligt duidelijk in de volgende woorden opge-
sloten : Christus, de insteller van al de Sacramenten der
Nieuwe Wet, de oorsprong en gever van alle gratiën, zelf
tegenwoordig is. In dit Sacrament is dus Christus, de bron
aller genaden , zelf in persoon tegenwoordig. In de overige
Sacramenten is Hij zelf niet tegenwoordig, maar enkel door
de kracht zijner gratie. Dus het H. Sacrament des Altaars
is en wordt met recht en goede reden het waardigste, het
heiligste der zeven HH. Sacramenten genoemd. Dit zal ons
nog duidelijker blijken , als we het antwoord op de SJe V.
goed verstaan.
3 V. Hoe is Christus in dit H. Sacrament tegen-
woordig ?
A. Met zijne Godheid en menschheid, met ziel
en lichaam , gelijk Hij verheerlijkt in den hemel is.