Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
• i
' 1
256

ten 2'ie, bijzondere dadelijke gratiën om het geloof standvastig te
belijden, d. w. z., openlijk, ook onder bespotting van anders-
gezinden of naam katholieken, voor onze plichten als Koomsch-
katholieken nit te komen, die onbeschroomd te onderhonden
op Zon* en Feestdagen, Vasten- en Onthondingsdagen, enz.;
in alle omstandigheden en gezelschappen ons niet te schamen ;
metterdaad te toonen , te laten blijken , dat we soldaten zijn
van Jesns' Kerk, die voor hunne overtuiging durven uitko»
men, zich aan geen menschelijk opzicht storen , maar ridder-
Jj lijk voor hun God en Koning optreden.
^^ Het recht op die bijzondere dadelijke gratiën ontvangt
men dadelijk als men het H. Vormsel waardig ontvangt.
^ Werkelijk ontvangt men die gratiën , mits men er intusschen
^^ geen beletsel aan hebbe gesteld, of dit beletsel door eene
t goede Biecht weer hebbe opgeheven, ter gelegener tijd, als
men er behoefte aan heeft. (Zie 30ste V.)
De bijzondere dadelijke gratiën, welke aan dat Sacrament,
waardig ontvangen, door Christus verbonden zijn, doen ons
tevens begrijpen , waarom dit Sacrament E. Vormsel genoemd
I wordt. Vormsel (onze voorvaders zeiden Vermsel) — zooals
we reeds van den beginne aanstipten — komt van een La-
tijnsch woord, dat bevestiging, versterking beteekent. In de
plaats daarvan had men ook kunnen zeggen vroomsel, d. i.
iets, dat vroom, sterk en standvastig maakt. En dat doet
het H. Vormsel: 't maakt den christen sterk om het geloof
standvastig te belijden. „ Zij — dus spreekt de Eomeinsche
Catechismus — die door den Doop Christenen geworden zijn, zijn
als pasgeboren kinderen teer en zwak; door het Chrisma des Vorm'
seis nu worden zij tegen alle aanvechtingen van het vleesch, van
de wereld en van den duivel gesterkt; hun hart wordt in het
geloof bevestigd, om den naam van onzen lieer J, C. te belijden
en te verheerlijken."
5 V. Welke zijn de gaven van den H, Geest,
die men in het Vormsel ontvangt ?