Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
249
burgerlijke wet aangesteld, hun plicht niet doen, wel degelijk
ambtshalve verplicht, naar best vermogen te zorgen, dat hun
petekind godsdienstig worde opgevoed en zijne doopbeloften
nakome.
Nofa. Wij zijn God voor de genade van het H. Doopsel
groote dankbaarheid verschuldigd,
Hoe zal men God voor die genade het gemakkelijkst en het best
zijn dank betuigen ?
Ten late, door woorden, uit een dankbaar hart voortkomende,
b. v. a) door eiken morgen en avond te dien einde godvruch-
tig het kruisteeken te maken, zeggende: In den naam des
Vaders en des Zoons en des H. Geestes. Amen. Immers, in den
naam des Vaders, enz. zijn we gedoopt. Die aanroeping der
H. Drievuldigheid doen we toch eiken morgen en avond bij
het begin en einde van het morgen- en avondgebed. We
kunnen ons dus op die wijze gemakkelijk van don plicht van
dankbaarheid voor de genade des H. Doopsels eiken dag
kwijten. — b) Door Zondags onder de H. Mis of het Lof te
dien einde ten minste eens godvruchtig te zeggen: „Glorie
zij den Vader, den Zoon en den H. Geest'' — c) Door op onzen
verjaardag onze doopbeloften te vernieuwen. Men kan zulks
op zeer eenvoudige wijze doen , b. v. door aandachtig en
godvruchtig de twaalf artikelen des Geloofs, de akten van
Geloof, Hoop. Liefde en Berouw, de tien geboden Gods en
vijf geboden der H. Kerk te bidden, of wel door het volgend
of soortgelijk gebed : „Ik N. N. (naam en voornaam noemen)
verzaak op nieuw van ganscher harte aan den duivel, aan
al zijne werken, d. i., aan alle zonden, en aan al zijne
ijdelheden, d. i., aan al zijne aanloksels tot zonde. Ik wil
mijnen Heer en God , J. C., alleen dienen , zijne geboden
onderhouden. Voor Hem alleen wil ik leven en sterven.
In den naam des Vaders, en des Zoons, en des H. Geestes.
Amen. H. Maria, Moeder Gods, H. Joseph, fl. Engelbe-
waarder, mijn H. Patroon, bidt voor mij nu en in het uur
van mijnen dood. Amen. '