Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
God heeft alléén de macht om de zonden te vergeven,
omdat de zonde tegen God geschiedt.
Als men tegen den koning iets misdaan heeft, dan kan hij
dit natuurlijk zelf vergeven, doch hij kan ook een van zijne
hovelingen zenden en zeggen: Ga gij naar dien persoon en
schenk hem in mijnen naam vergiffenis. Dan heeft die hove-
ling de macht om dien mensch kwijtschelding van zijne fout
en straf te geven, wijl de koning hem die macht gegeven heeft.
Zoo ook heeft Christus de macht om de zonden te vergeven,
die Hij als God alléén bezat, aan de Priesters gegeven, toen
Hij tot de Apostelen zeide : Wier zonden gij vergeeft, hun
zijn ze vergeven, en wier zonden gij behoudt (niet vergeeft),
hun zijn ze behouden (niet vergeven).
Wat gij ontbonden zult hebben op aarde, zal ook ont-
bonden zijn in den hemel. En wat, enz.
Dat Jesus do macht heeft om de zonden te vergeven,
heeft Hij in zijn leven getoond, toen Hij aan den lamme
van het Evangelie zeide : TJwe zonden worden u vergeven.
"Waarop de Farizeën zeiden: Wie is deze, dat Hij zonden
vergeeft P dat kan God alléén. Maar Jesus antwoordde:
Wat is gemakkelijker, te zeggen : uwe zonden worden u ver-
geven , of: sta op en wandel ? Doch opdat gijlieden moogt
weten, dat de Zoon des menschen macht heeft op aarde om
zonden te vergeven, sprak Hij tot den lamme: Ik zeg u,
sta op, neem uw bed op, en ga naar uw huis! En dadelijk
stond hij op voor hunne oogen, nam het bed op, waarop hij
gelegen^ had, en ging naar zijn huis, God verheerlijkende.
Zoo toonde dus Jesus, dat Hij even goed macht voor het
eene als voor het andere had, dat Hij zoowel zonden ver-
geven , als zieken genezen kon.
4 V. Door wat middel wordt ons de erfzonde
vergeven ?
A. Door het Doopsel.