Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
158 3e ikdvak: 17C2-1795.
deze nieuwe dielitsoort Toor de vaderlandsche letterkunde gewon-
nen. Van Feith, van , Bilderdijk , , die mede uitmuntende ro-
mancen geschreven hebben; van Tollens, Kinker, Helmers, Loots,—
vau Van der Palm en Borger, die insgelijks in dat tijdvak
begonnen zijn , maar hun grootste roem eerst na de omwenteling
van 1795 verkregen, kunnen wij in dezen Leiddraad niet spre-
ken en breken dus af. Alleen zij uog vermeld, ^dat Bellamy,
voor den kansel bestemd, ook de . eerste geweest is, die een
meer liberalen prediktrant beproefd heeft: getuige zijne Leer-
rede voor het Volk van Nederland, naar Neh. IV : 14—17
(1784), -benevens zijne Twee nagelalen Leerredenen, (Vlissin-
gen, 1790.)
Toen Bellamy stierf 11 Maart 1786, was hij uog geenszins
tot de kerkdienst bevorderd, en werd, behalve door zijne moeder
en zijne geliefde, door eene menigte vrienden en door al zijne
mcde-studeuteu diep betreurd.
Vlaamsche en Brabandsche Bichters in de Oostenr. Nederlanden.
Gedurende geheel de 18e eeuw bleven de belgische provinciën
van die der Vereenigde Nederlanden gescheiden, en gingen uit
spaansche in oostenrijksehe handen over. Voor de nationale letter-
kunde was echter die laatste verhouding weinig beter dan de
eerste; want de geleerden, die trouwens iu Braband en Vlaan-
deren niet talrijk waren, bleven zich algemeen van het latijn be-
dienen; de regering en de aanzienlijken schreven bij voorkeur
franseh, en wie er in het vlaamsch de pen voerden, hadden
geen ander publiek dan de kleine burgerij der steden, de hand-
werkslieden en het boerenvolk.
Daar alle vrijheid van onderzoek in België beteugeld werd,
bepaalde zich de letterkunde tot eenige min of meer stiehtelijke
voortbrengselen der geestelijken , en verder tot de rederijkerij, die
zonder te bloeijcn, bleef voortduren, en eene menigte treur- eu
blijspelen deed ontstaan, waaronder geen enkele, die meer ge-
speeld wordt. Zoowel het hooger als lager onderwijs was in dit
gedeelte der Nederlanden algemeen verwaarloosd, en toen er
daaromtrent eenige verbetering ontstond, volgde weldra de bra-
bandsche omwenteling, en viel geheel België aan Frankrijk,
zoodat de vaderlandsche letterkunde, in het Noorden een tijd-
perk van verjonging te gemoet ging, en in het Zuiden schier al
hare levenskrachten verloor.