Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
142- 3e tijdvak : 1702-1795.
Der wereld ben vervoerd; 'k verstaa bijna geen woord,
Hoe scherp ik luister, van zijn gansche redeneering.
De pleiter eindigt reeds zijne aanklagt of verweering,
En 'k moet noch raaden naar zijn taal; die eerst een schijn
Van Duitsch had, nu van Franseh, dan weder van Latijn,
En in één oogenblik verandert honderd maaien.
Op 't lest besluite ik, dat hetgeen van all' die taaien
Kan zijn, maar écne, die behendig t'saam gesteld
Door snoode baatzucht, eerst is ingevoerd om 't'geld
Te beter uit de beurs van 't domme volk te praten.
Moorman had meer smaak dan de meeste zijner zeeuwsehe
landgenooten, en slaagde zelfs niet onaardig, wanueer hij soms
eene gracelijke gedachte berijmde, bijv. aan Amaril.
't Is waar, mijne Amaril, gins beekje, deze vliet.
Waarin gij dagelijks u spiegelt eu beziet.
Zegt dagelijks gij spant dc kroon der herderinnen;
Uw schoonheid evenaart de schoonheid der godinnen:
Ons vloeiend kristallijn heeft nooit een maagd gevleit.
't Is zoo; maar als gins beekje, en deze vliet dit zeit.
Zoo zeit u meê 't gebloemt, dat d'oevers boort, niet duister;
ó Maagd, gij praalt, als wij, met een vergangkbren luister;
Gebruik u jeugd: bemin, terwijl gij wordt gevrijd;
Het allerschoonste schoon wordt leelijk door den tijd.
Geloof dan, zoo gij wilt en beekje en vliet, 6 wreede,
Maar zoo gij die gelooft, gelooft de bloemtjes mede.
Onbehaaglijk maar deftig eu geleerd was Mattheus Gargon,
predikant te Vlissingen, en wien wij eene proeve van verbeterde
Psalmberijming, 1G86, eene Dichlmalige uitbreiding van het Hoog-
lied, 1697, eene vertaling van Boetius, Vkrtroosting der Wijs-
begeerte 1702, en eene Walehersehe Arkadia, 1715—17, verschul-
digd zijn.
Een weinig later verscheen er dergelijke poezij, onder den
titel van Stichtelijke Gedichten en Bijbelstoffen van Pieter de la
Kue, rekenmeester in de grafelijke rekenkamer van Zeeland, sche-
pen en raad van Middelburg, en bovendien een vlijtig beoefenaar
der geschiedenis zijner provincie. Wij danken hem eene biographiseh
handboek, onder den titel van Geletterd-Staatkundig en Heldhaftig
Zeeland, in 1734—36, verschenen.