Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — httbekt coekelisz. poot. 109
zich als een weeldrig en oorspronkelijk vernuft op de gun-
stigste wijze deed kennen. Hij leefde te Abtswoude, een boeren-
dorp tusschen Delft en Schiedam, en bezong den grond, dien hij
beteelde. Zijne opvoeding was hij weinig verschuldigd, maar de
natuur had hem hare beste gaven geschonken; hij bezat gevoel
en geest, was zeer opmerkzaam, schrander, ongemeen verstandig
en drukte zieh met veel gemak zoo beschaafd mogelijk uit. De
vreemdheid der zaak, de poezij achter de ploeg, wekte aller be-
langstelling op, en bragt Poot in aanraking met eenige mannen
van aanzien en geleerdheid , die hem lief kregen en geldelijk onder-
steunden ; doch in het allerminst geen goeden raad gaven. Met
schoolsche lessen en voorbeelden, benevelden zij zijn gezond hol-
landsch verstand, en bragten hem onder kunstbloemen en clas-
sische versieringen uit Delfland naar Arkadia.
Zooals van zelf spreekt kon een abtwoudsche boer onder die
luchtstreek, een gereformeerde landbouwer onder die grieksche
goden en godinnen niet aarden; maar toch de classische schoon-
heden, hem als absolute schoonheden voorgehouden, nam hij
gretig aan, en overlaadde daarmede schier ieder lied, dat hij zong.
Voorzeker zijne hoUandsche natuur dreef steeds boven, zoodat
zelfs in zijn meest gekunstelde en koele voortbrengselen veel ware
poezij en ongezochte sieraden gevonden wordeu. Zoo bijv. in
zijne langwijlige allegorie, Reisbrief aan Jan Oudaan, eigenlijk
eene dichterlijke beschrijving van het allezins ongeregeld leven
dat hij, de landbouw verlatende, eenigen tijd te Delft geleid had.
Dat was , zegt hij, een zeetogt geweest met een rank vaartuig, en
't Geluk der reis staet licht te weten .
Men zagh, door haest en vaert.
Mij graadboog, zielkompas vergeten.
En loot en waterkaert.
'k Ontbeerde schipper, stuurman, lootsman.
En kok en bottelier.
Ook schieman , timmerman; hoog-bootsmau,
Matroos en muskettier,
Dus koos het schip de wilde baren.
Ik stelde mij ten stuur,
Doeh was in 't varen min erva^-en
Dan eertijds Palinuur.
't Ging heen en weêr en op en neder;
Zoo drijft een oijevaar
leiddraad tot de gescnied. dek nedeel, letterk, IV, 10