Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
rOEZIJ. — HET IKEUKSPFL. 61
Het Treurspel.
De ouden schreven treurspelen tot opwekking van tragisch gevoel,
en daartoe was de dichterlijke voorstelling van eene eenvoudige
daad, of zelfs de beschouwing van een bepaalden toestand in
smart of lijden het best geschikt ; hun hooggeroemde eenheden
waren derhalve een noodzakelijk gevolg van het doel, dat zij
met de tragoedie beoogden.
Vondel, aan de rederijkerij onttrokken en voor het Classicisme
gewonnen, begreep het tooneel op grieksehe wijze , maar Pels,
Catharine Lescailje en het genootschap, Nil volentibus arduum,
stelden daar de fransche manier tegenover en bragten deze iu
zwang.
Bij de Grieken en hunne latere navolgers was het treurspel
een dichtstuk, en de daad om het dichtstuk, niet het dichtstuk
om de daad. De Pranschen keerden dat om, en ontleenden wel
is waar eenige onderwerpen en karakters aan de oude school,
maar bragten in de tragoedie veel meer verwikkeling. Zij maakten
haar tot het tafereel van eene min of meer treffende gebeurtenis,
en waarbij de poëzy geen hoofd- maar bijzaak was. Daar nu de
kooren ondanks hunne poëtische schoonheden in de meeste ge-
vallen iets zeer onnatuurlijks hadden, werden zij, naar den regel
achterwege gelaten, en liet men de verklaring en waardeering
der haudeling aan den toehoorder over.
De nu veel meer zamengestclde tragoedie , die eigentlijk geene
tragoedie meer was, en waarin steeds meer en meer handelicg,
verscheidenheid en afwisseling van toestanden begeerd werd,
eisehte van nu af een grooter personeel. Bovendien, men verkorte
de alleenspraken, en bragt een gedeelte van hetgeen men vroeger,
bij wijze van uitboezemlng, uit den mond der hoofdpersonen
vernam , tot de zamenspraken met volgelingen en vertrouwden over.
Geheel die verandering beschouwen wij als eene verbetering;
daar echter de fransche diehters elkander slechts op zeer slaafsche
wijze navolgden, waren de gerekte zamenspraken met bedienden,
hofdames en kamerjuffers welhaast even vermoeijend, als de al-
leenspraken van dezelfde soort.
Bovendien de Pranschen gaven aan hunne voorstellingen iets
zeer hoffelijks, legden alle vorsten en vorstinnen der wereld
eene taal in de mond, als of zij zich te Parijs en Versaille voor
de oogen des konings bevonden, en bragten in ieder stuk eene
liefde-geschiedenis; in dier voege zelfs, dat al het tragische of
niet tragische wat men behandelde, of welke hartstogten er
LEIDDRAAD TOT DE GESCHIED. DER NEDEEL. LETTERK. IV, 6