Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
624-1. 3e tijdvak : 1702-1795.
Dat hem veel schatten heeft door dat vermaek doen winnen,
En ieder van het volk de maatsang deed beminnen.
De kleeding is vol pracht, de stemmen waeren goet;
De dansers na de kunst bekwaem, en licht van voet.
De toestel en 't geluyt kan oog en oor vermaeken,
Maer d' onwaerschijnliikheit kan het verstaut niet raeken.
Wij Nederlanders wisten toen van het zangschouwspel nog
volstrekt niet af. Huygens, die een goed muziekant was, wilde
er wel heen ; doch had handen vol werks gevonden alleen om
het orgel weder in de kerk terug te brengen; hij slaagde
niet verder dan dat er eene Cantate , en er in enkele familiën
wel eens een quartet kon gehoord worden.
Zoo verliep de 17e eeuw onder onze prinsen van Oranje, de
De Witten, de De Ruyters ende Trompen die voor hunne oogmer-
ken aan trommels en fluiten genoeg hadden, en zelfs in het blij-
en treurspel weinig belang stelden. Vóór Willem III viel er dus
aan geen opera te denken, en onder zijne regering was ,het veel-
tijds //geen tijd van zingen.//
Toen voorts het tijdvak begon, dat wij thans behandelen, ont-
brak het, onder de stadhouderlooze regenten, aan alle kunstliefde
en aanmoediging, en werd cr vrij algemeen volgehouden, dat de
hoUandsche taal ongeschikt zoude wezen voor den zang. Van
een opera kon dus geen sprake zijn voor de tweede helft der 18e
eeuw, toen Pieter' Johannes Uylenbroek, een amsterdamsch
boekverkooper, die, met eenigen aanleg voor kunst en smaak ,
den jeugdigen dichters een goeden weg wees, zonder zelf op
dien weg te zijn of eene school te stichten. Uit het franseh
vertaalde hij verseheidene treur- en blijspelen ten laatste ook
opera's, zoo als de Edipus ie Kolonne en eenige andere, die veel
genoegen gaven.
Barthold Ruloffs, orkest-meester van den schouwburg , gaf toeu
Czaar Pieter de Groote, mnziek van Gretry 1733, een zangstuk
dat zich tot in 1808 heeft staande gehouden.
I)e Melomanie, Be Kuiper en Be looverfluit trokken insgelijks
veel volk; de laatstgemelde was nogtans een hoogst gebrekkig
vertaalwerk van den schoolmeester Jan Coenraad Meijer , alleen
om de muziek van Mozart merkwaardig.
Veel verder bragten wi] het in de opera niet, en zelfs de 19e
eeuw bleef ons in dit opzigt bijzonder ongunstig.