Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
4-1. 3e tijdvak : 1702-1795.
van deu dag; want ook hierin moest men, op het voorbeeld der
Fransehen, de regering en de geestelijkheid ontzien en zelfs deu
sehijn van aanstoot vermijden.
Het gevolg was, dat wij in het treurspel als overladen werden
met min of meer regelmatige voortbrengselen, en waarin veel te
weinig toestanden geschetst worden, zooals onze natie ze gaarne
ziet, terwijl wij, wat het blijspel betreft, de oude vodderijen be-
hieldeu eu die onzer naburen op de koop toenamen.
Onder deze omstandigheden nam de 18e eeuw een begin.
Pieter Langendijk.
Wij hebben Pieter Langendijk reeds even ontmoet, en voegen
er thans bij, dat hij zijn bestaan vond in kantoor- en fabrijk-werk,
maar veel liefde had voor het vaderlandsehe tooneel, en voornamelijk
het blijspel beoefende. Naauwelijks 16 jaren oud , kwam hij met de
Bon Quiehot op de bruiloft van Kamacho voor deu dag, eu dat
kluchtige divertissement, waarin nogtans eeu paar goed volge-
houden karakters voorkomen, vermaakte de onzen meer dan
honderd jaren lang.
ïe willen beweren, dat het in alle opzigten een meesterstuk is,
zoude eene overdrijving ziju; maar het geheel laat zich op een vro-
lijken avond met genoegen hooren, behoeft voor fransche carnavals-
stukken niet te wijken, en is in taal en stijl althans veel lofwaar-
diger, dan de meest toegejuichte kluchten der i7e eeuw.
Met Langendijk, die ons nu wat verouderd toeschijnt, sloeg
men derhalve een betereu weg in, dan raen dus verre bewandelde.
De jeugdige diehter nam ziju onderwerp uit de Bon Quiehotie ,
van Cervantes, maar behandelde het geheel oorspronkelijk, en hoe
hem dit ouder audere, wat karakter-teekeniug betreft, bijzonder
gelukte, blijkt uit de rol van Jochem, een schoolmeester, dien hij
als het ideaal van een burger-familie poëet ten tooneele voert,
en naar het leven geschilderd heeft.
Eene allezins duidelijke en gemakkelijke expositie maakt ous
bekend met het voorgenomen huwelijk van Kamacho, een boer;
doeh Quiteria, zijne allerliefste, wordt door een edelman bemind, en
deze staat op het punt haar te schaken. Zoo kluchtig, en toch zoo
ongezocht mogelijk, komeu Don Quiehot en Sanche tusschen beiden;
de vlugt is dus verhinderd, de bruiloft zal doorgaan en de dorps-
poëet, niet wetende wat er tusschen Quiteria en den edelman bespro-
ken is, staat met zijn dichtstuk gereed, wat aanleiding geeft tot
het volgend gesprek tusschen Kamacho eu hem. Jochem spreekt.