Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — okno zwiee van hauen. 175
Onno Tjwier van Haren.
Leeuwarden, 1713,— Wohega, 1779.
Onno Zwier van Haren was niet minder dicliter dan zijn
broeder, maar hield zich aanvankelijk schier uitsluitend met
staatsaangelegenheden onledig; eerst toen hij onder prinses Anna
in ongunst geraakte, en door een zamenloop van familiegeschillen
en hofintriguen zijner zetel ter staten-generaal verloren had, bleef
hij meer bestendig in Friesland, en gaf zich ten eenenmale aan
de beoefening der letteren over.
Zijne eerste werken waren : eene uitmuntende lijkrede op Wil-
lem IV, eerst later gedrukt; eene Levensgeschiedenis van den
griffier Fagel, die, even als eene geschiedenis vau de nederlandsehe
krijgskunst, in handsclirift verloren ging (1); voorts een uiterst
belangrijke levensgeschiedenis van den gouverneur-generaalJohan-
nes Camphuis, benevens eene kleine, maar zaakrijke monographie
over Japan.
Onno Zwier schiep een groot behagen in de geschiedenis van
het vaderland, en bewerkte daaruit het veel bewogen tijdperk, dat
hij beleefde, maar voltooide het niet. Zijn heldendicht, eerst Aan
hel Vaderland en bij eene tweede uitgave, Be Geuzen getiteld,
kwam daarentegen in ieders handen. Het was vol taal- en spel-
fouten, en strikt genomen even weinig eeu heldendicht als de
Abraham de Aartsvader en vele andere; maar het had de grond-
legging onzer ouafhaukelijkheid ten onderwerp; het begon met
de verovering van den Briel en doorliep den bevrijdingsoorlog
te water en te land met zooveel waarheid en poëzij, dat oud
en jong er door getroffen werd, en ieder nieuw geslacht er met
welgevallen op terugkomt.
Bilderdijk en Feith herzagen dien arbeid in 1784, doch gingen
daarbij de verbeteringen voorbij, die de dichter zelf aan zijn
werk reeds had toegebragt. Slechts in de aanmerkingen kwamen
zij er op terug, en leverden op die wijze een zeer verstommeld on-
gracelijk geheel; in ieder geval een boek, dat Van Haren niet
waardig is, zijn tijd heeft afgeleefd en meer dan eenig ander
dichtstuk nogmaals behoorde herzien, met smaak gecommentarieerd
en door Rochussen of Kaiser geïllustreerd te worden. Wierd dit
het geval, de prinsen-geuzen zouden weder hun weg vinden, eu
(1) Eene scliets dier krijgskunst kwam echter in het licht als een nieuw-
jaarsbrief aan zijn zoon Karei Willem.