Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — pieter langendijk. 159
boortig, schreef insgelijks in heldenstijl over de groote dingen
van ons vaderland; maar die gedichten zijn zonder poezij en
hebben nog minder schoons dan hetgeen hij uit de heilige oorkonden
bijeenbragt; wij kunnen derhalve zijue epische schoonheden ver-
der laten loopen, cn zullen hem later als dramatisch dichter
terugvinden.
Merk tevens op, dat men in de dagen van Langendijk tot eene
soort van vertaalwoede gekomen was, die vooral op de fransche
letterkunde als op een buit was neêrgevallen; ook uit het engelsch
nam men het een en ander van spcctatorialen aard over; zelfs ver-
schenen er van MiUons Verloren, Paradijs twee vertalingen, eene
metrische door J. van Santen, en eene berijmde door Lambert
Paludanus, 1730, beide hoogstgebrckkig en eerst in onze dagen
door eene vrije navolging van J. P. van Goethem verdrongen.
De Pranschen ontvingen toen een heldendicht uit de handen
van Voltaire, dat Govert Kluithamsr naar eene proza-overzetting
aanstonds iu dichtmaat bragt, doch daarin overtroffen werd door
Sybraud Peitama , een vermogend Amsterdammer, die zich in de
letterkunde verlustigde en hoogen prijs stelde op die zuiverheid
en bevalligheid van uitdrukking, waarin onze naburen ons zoo-
zeer vooruit waren. Van de Henriade gaf hij eene betere over-
zetting , berijmde ook de Télemaque van Fénelon, en bragt de
toen meeste beroemde fransche treurspelen op het hollandsch
tooneel. Peitama had een verbazenden invloed op den kunst-
smaak zijner tijdgenooten, en begunstigde inzonderheid Frans van
Steenwijk, die mede de tooneel- en heldenpoezij beoefende, en
ous twee epopeën heeft nagelaten, te weten: Gideon, aan de
H. Schrift, en Klaudius Civilis, aan de geschiedenis des vaderlands
ontleend; doch beide, hoezeer regelmatig van plan en met oor-
deel bewerkt, zijn, bij gemis aan oorspronkelijkheid en warmte,
nogtans volkomen mislukt.
Nog een paar heldendichten, die voor ons land wezen moesten,
wat de Henriade voor Frankrijk was, kwamen uit de vruchtbare
pen van Joannes Nomsz, en vielen insgelijks tegen. Het eerste
had den grooten grondlegger onzer vrijheid, het tweede den grooten
krijgsheld van onze langdurige worsteling met Spanje ten onder-
werp ; maar de dichter, een bellettrist uit de fransche school,
wist van den Willem I niet anders te maken dan eene winde-
rige declamatie, en verhief zich in den Maurils ter naauwernood
boven den kronijkstijl.
Van een onbeteekenend prinsman werd Nomsz ten jare 1780
een koffijhuis-patriot, en schreef, te midden van veel vertaalwerk