Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezy. — jas de ilaeke. 155
vertelt, ea laten het vooreerst in het midden blijven, hoeveel of
hoe weinig deze echt hollandsehe taal aan de eischen der geleerde
kunstregels voldoet. Voor den oogenblik vrage men slechts, of
regels als de volgende niet overwaardig zijn onder de aandacht
onzer schooljeugd gebragt te worden.

Batavia.
Heldendicht.
Het lust ons, door 't penseel der eed'le poezij,
't Geducht vermogen van de groote maatschappij ,
Haar troon, die 't welig Oost doet luist'ren naar haar wetten,
Voor 't oog van Neêrlands volk in held'ren dag te zetten,
Te schetsen die vorstin in al haar zwier en pracht.
Daar zij den Oceaan door hare watermagt
Beschaduwt, eu zoo grootseh in Jakatra gezeten.
Des waerelds poolen met haar scepter af kan meten;
Wij willen zien waardoor haar hoofdstad wordt geducht.
En wat paleizen 't hoofd verheffen iu de lucht;
Ja, hoe ze in Azië gevierd en aangebeden,
Uitsehitterd in den kring der Indiaansehe steden,
Gelijk de maan, wanneer ze in vollen luister pronkt,
Het deizig aardrijk met baar koest'rend licht belonkt.
En 't sterrenbeir verdooft aan 's hemels blaauwe boogen.
ö Maatschappij, ten trots van 's vijands nijdige oogen.
Zoo vast gezeteld op het toppunt van geluk !
Vorstin, schenk mij uw gunst in zulk een wigtig stuk;
Wil mijne zangheldin door uw bescherming dekken :
Dan zal dees brose kiel (1) haar tot een zangberg strekken.
Dit ziltig zeenat voor de hoefbron van Parnas:
Dan zal zij schoon de Paam uw lof aan 's werelds as,
Aan 't oost en west verbreid in aller volken taaien,
Uw wond're opkomst voor de nageslachten maaien:
Dan deinst zij zelf terug; dan zweeft ze in 't scheemreud licht,
En stelt den ouden staat van 't Oosten voor 't gezicht,
Of zingt, wat volk zijn roem met dit gewest bepaalde.
Daar gij, met meer geluks, heldhaftig zegepraalde;
Ja, hoe Batavia, ten spijt des Portugees,
Gelijk een uchteudzon uit Javaas kimmen rees;
En zelfs wat helden naar de krijgslauwrieren dongen,
(1) De Marre ontwierp zijn heldendicht aan boord van een Oost-Indie-vaarder.