Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
154-1. 3e TIJDVAK : 1702-1795.
Dat wij u begroeten kounen
Met een opgestoken hoofd.
Jan de Marre.
Gelijktijdig met al deze min of meer theologische heldendich-
ters, bloeide eene reeks van soortgelijke zangers, doch die
hunne inspiratie aan de ongewijde geschiedenis ontleenden, te be-
ginnen met J. de Marre, een zeeman, die van 1708—1731 in
dienst stond der Oost-Indische Compagnie, en in 1728 zijne
laatste reis deed als schipper, varende onder Gods geleide aan
boord van de Heesburg.
Na zijne terugkomst overzag hij den schat zijner poëtische
improvisatie, en waagde zich als een beschaafd en wel onderwe-
zen man in de littcrarische beweging van zijn tijd. Hij bragt
Marcus Curtius en Jacoba van Beijeren eene tooneelhulde, liet
zich als goed Amsterdammer aan stadsschouwburg gelegen zijn,
verheugde zich in zijn eeuwgetijde van 1738, schreef Hof- en
Mengeldichten, als alle anderen, en zelfs iets beter, vooral
minder geparfumeerd en veel krachtiger, zoo als gezonde Hol-
landers dat doen. Zoo als Hollanders en zeelieden van die
dagen, was hij tevens een weinig theologant, en dat noopte hem
de ordinaris godgeleerdheid eene kleine ondersteuning te verke-
nen in haren strijd tegen de materialisten. Vandaar zijne dichter-
lijke over Gods wijsheid in het bestier der Schepselen,
toeu nog in populairen en schoonen vorm door geen enkel pre-
dikant geëvenaard.
Omtrent geen dezer dichtstukken treden wij echter in bijzon-
derheden ; ons vlugtig boeksken laat dat niet toe; maar van dien
vromen dichter, die Zondags naar de kerk ging en in de week
een fraai treur- of blijspel ging hooren, moeten wij toch aan-
teekenen , dat hij een paar heldendichten in het licht gaf, die,
strikt genomen, even weinig heldendichten waren als al de overige,—
van de Abraham van Hoogvliet af tot de Bamd van Van Merken
toe; maar naast deze evenwel met eere mogen genoemd worden,
te meer daar onze eeuw, met alle hoogachting voor den bijbel,
meer liefde heeft voor hetgeen een zeeman in Gods vrije natuur
ondervond en overwoog, dan voor de flaauwe rijmelarij van eenige
amsterdamsche en rotterdamsche liefhebbers uit het boek der
boeken zamengesponnen. Men leze dus de schoone regels van De
Marre, waarin hij over Batavia en Be Kaap de Goede Hoop