Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
140 3e TIJDVAK: 1702—1795.'
tijdgenoot, den te vroeg ontslapenen Ds. Molster, doen denken,
zoo als zijne huiselijke dichtregelen aan de meest poëtische ontboeze-
mingen van Tollens den altijd nog gevierden lieveling onzer natie.
Men leze slechts Smits Wiegezang op zijn dochtertjen. "VVat
heeft hij dat kind hartelijk lief, en wat spreekt hij dat meisjen
in kinderlijken toon niet alleen verstaanbaar, maar tevens op
verhevene en gevoelige wijze regt godsdienstig toe. Het kind weent,
de tranen rollen haar langs de wangen. Ei! waarom weent zij,
terwijl haar vader zingt; waarom sluit zij hare oogjens nietdigt,
of heerscht er reeds zorg eu verdriet in haar wiegjen? Wel neen!
Haar minnelijke onnoozelheid leeft nog een hemelsch leven.
O, Bevalligheid! zegt hij, gij moogt de tintelende vonkjens
van uw lieven morgen, gij moogt de lonkjens uwer glinsterende
oogen op geenerlei wijze
Verdrinken in een tranenvliet.
Mijn zorg, die op uw welzijn let,
Zal, als uw krachtjes rijpen,
En gij uw voetjes nederzet.
Uw poezle handjes grijpen,
En leiden u , vol teedre min,
; In 's hemels naem de weereldt in.
Wij zijn in het begin der 18e eeuw, en natuurlijk, nu moet
er iets stichtelijks volgen; maar dat ernstige woord behoeft
daarom nog geen stelselmatige theologie te weten; neen! de man,
die spreekt, is door Gods goedheid slechts tot een gering ambt
te Helvoetsluis bevorderd, en stelt zich volstrekt niet gelijk met
Steversloot en andere geleerden, uit de scholen van Wageningen
of Amsterdam. Integendeel, maar hij heeft zijn Lijsje zoo lief, en als
het zoete kind slechts rustig en tevreden is, hij zal hare paden met
violetten en rozen bestrooijen, eu bovendien, voegt hij haar toe,
om eindelijk in den toon te komen, waarom het hem te doen was:
'k Heb nog iets groots voor u gehoord,
Ei wil geen onheil schromen,
Gods zoon zegt, door Zijn hemelsch woord,
Dat gij tot hem moogt komen
Ja dat het rijk der zajigheit
Den kinderen is toegezeit.
Sluimer dus in, want als gij slaapt, houdea Gods engelen
over u de wacht.