Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
POEZIJ. — LAUEENTirS STEVEBSLOOT. 139
de Brandten, Volleuhoven en Antonides, begreep de rector, dat
Steverslotius, voor de predikdienst bestemd, weUigt den kan-
sel zou kunnen zuiveren van »bastaardij en laffe straattaal.» Hij
moest zich derhalve op poezij en declamatie voornamelijk toeleg-
gen, en kwam reeds zeer spoedig met prof. Francius, die aan het
athenaeum te Amsterdam met veel roem de rhetorica en eloquentie
onderwees.
Steversloot ontving daar /'gouden lessen, maar de //welbe-
spraakte tonge zijns meesters had hij niet; hij kon dus de //bla-
kende jeugd in de »ware welsprekendheidi' niet //stijlen;// want
dat was eene kunst, geenszins bestaande fin ydel gezwets van
hoogdravende woorden, maar in kracht en zuiverheid van taal.f
Echter hij deed zijn best; hij zocht Franeius op //vaste vleugelen
na te drijven,// en zoo was hij eindelijk een dichter geworden
en een redenaar tevens.
Om nu van dezen dubbelen aanleg eene proeve te geven in
één stuk, bewerkte hij eenige preken over Jona tot een classisch
heldendicht iu vier boeken voegde er kantteekeningen bij in de
manier van den staten-bijbel, en bragt alle kunstkeurige lief-
hebbers in verrukking. Het lust mi], zoo begon deze epos:
/'Het lust mij Godts gezant in 't water te verzeilen.
En hem Godts wonderen te hooren daar vertellen
Uit 't stinkend ingewand vau 't ijslijk zeegedrocht.»
Wat verder volgt is niet beter , en bewijst alleen, dat Steversloot
zijne voortreffelijke voorgangers niet begrepen en van het helden-
dicht geen begrip had, hoe ook genaamd.
Dirk Smits, Nicolaas Versteeg.
Veel beter dan Steversloot slaagde Dirk Smits, een kantoor-
bediende te Rotterdam, een man, die weinig aan zijne opvoeding,
schier alles aan zich zeiven te danken had. Hij sloeg den weg in,
dien Hoogvliet met de Abraham geopend had, en overtrof met
zijn Israéls Baalfegorsdienste of gestrafte Wellust alle zoogenaamde
heldendichten zijner dagen.
Smits was vooral natuurdichter , en streefde naar het verstaan-
bare, het zachte, het harmonieuse en bevallige, dat, zonder hooge
poezij te wezen of aanspraak te maken op geleerdheid, nog altijd
zijne eigenaardige frischheid behoudt en ongemeen bevalt. Zijne
Mengeldichten, in 1740 uitgegeven, bevatten bijbelsche en stichte-
lijke zangstukjens, die aan de fraaije tafereeltjens van onzen