Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
136 3e tijdvak: 1702—1793.
leden 1723, was, even als zijn vader Frans de Haes, een lief-
hebber van taal en poezij, maar volstrekt geen diehter, waarvoor
zij beiden nogtans gehouden werden. Joan verbeeldde zieh een
Virgilius aan de Maas te wezen en berijmde een heldendieht.
Judas de Verrader, met een tweede, Jonas de Boetgezang, die
geen van beide eenige kunstwaarde bezitten.
Wij danken hem nogtans een leven van G. Brandt, zijn groot-
vader; niet dat dit boek eenigzins aantrekkelijk zou geschreven
wezen, maar de zaken, die het bevat, zijn wetenswaardig.
In het derde geslacht leverde de familie De Haes nogmaals
een heldendichter op, te weten Frans, zoon van Joan (1708—
1761), en die zijne loopbaan opende met een Poëtische Uit-
breiding en Bespiegeling over de Evangelische Gelijkenis van den
Verloren Zoon. Deze gelijkenis, zoo een ieder weet, is wonder-
schoon; wat Frans de Haes er van gemaakt heeft, beteekent
niets, en gehjkt naar een fraaijen tekst, in een gerekt en water-
achtig sermoen vsrdronken.
In zijne Stichtelijke Gedichten voert De Haes eeu mannehjkcr
taal, en schildert, wat zijne hoofdverdienste was, met een krach-
tig penseel, een fraai tafereel van den ^OÄt/p/oet/, waartoe hij aan-
leiding vond in de nederlandsche overstrooming van 1741. Het
denkbeeld, dat hier ten grondslag ligt, komt neder op de vaste
overtuiging, dat alle eenigzins schadelijke natuurverschijnselen
het gevolg zijn van onze afdwalingen, en is breeder uiteengezet in
het Verheerlijkt en Vernederd Portugal, door deu dichter bij ge-
legenheid der verwoesting van Lissabon vervaardigd, 1735.
Of nu die opvatting juist — ja zelfs maar eenigzins verstandig
is, zouden wij zeer betwijfelen; op de verdienste van nieuwheid
kan zij in geen geval aanspraak maken; doch hoe dit zij, De
Haes behandelde zijn onderwerp met het licht, dat hem gegeven
was, en overtrof, wat vinding, taal en stijl betreft, menig andere
boetpredikatie, bij deze verwoesting uitgesproken.
Redeneren, zoo het schijnt, verstonden onze stichtelijke dich-
ters zeer weinig; doch als men er de scheefheid dor voorstelling
op toegaf, dan verhaalden en .declameerden zij somtijds op tref-
fende wijze, bijv. Do Haes, toen hij, tot afschrik cn exempel
van onze vaderen, de wrake Gods over hnnne medezondaars, de
Portugezen, uiteenzette , en daarin zeide:
«De wraek, op 's hoogsten last, in vollen toorne-gloed,
Aen 't blaken, was terstond, met drie uit haren stoet,
Den aerdschok, dood en 'tvuur, die't schriklijkste onheil baren.