Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
132 3e tijdvak: 1702-1795.
Met het wonderbare heeft hij zieh op een middelweg gehouden,
omtrent op dezelfde wijze als Voltaire, te weten door het in-
voeren van redewezens. Zoo komt onderanderen de Tweedragt ge-
personifieerd verdeeldheid stoken tusschen de herders van Abraham
en Loth.
Zoo heeft hij ook in navolging van Homerus een hemelschen
raad doen optreden , en tot dat einde de onderscheidene eigen-
schappen der Godheid als zoovele personen doen spreken en han-
delen ; door welke vinding hij de goddelijke Almagt intusschen
tot een bloot aanschouwer maakt, en derhalve de hoofdspil ver-
zwakt, waarom het geheel zich had moeten bewegen.
Deze gepersonifieerde eigenschappen beschouwen wij uit het-
zelfde oogpunt als de gepersonifieerde redewezens, en dan komeu
zij ons voor als mislukte nabootsingen der ouden, en die te
ontberen waren, indien men het wonderdadige, in stede het van
buiten aan tc brengen, uit de godsdienst en de gelijktijdige be-
grippen ontleende.
De zoogenaamde machine zou dan minder classisch, maar er
te beter om zijn; want men kon de getuigenissen der heilige
oorkonden, die zooveel wonderdadigs aan de hand doen, met
de denkwijze der vroegere Joden in verband brengen, en het
een door het ander verklaren kunnen, zoodat een verhaal, hoe
onwaarschijnlijk ook voor ons, ter plaatse waar het voorkwam,
altijd nog eene goede uitwerking kon hebben.
Dit een en ander belet echter niet, dat de Abraham, zooals hij
nu is, evenwel onder de beste gedichten eeue plaats verdient,
want zoo er van de eene zijde te veel navolging en eenige zwakke
plaatsen in voorkomen, zoo worden er van de andere zijde ook
eene menigte beschrijvingen in aangetroffen, die van eene ge-
trouwe waarneming der natuur, van diepe menschenkennis ge-
tuigen en daarom ten alle tijde zullen behagen.
Uit een paar losse dichtstukken zooals op de hofstede ,
en de Eerkroon voor de stad Vlaardingen, kan men Hoogvliet
als een beschrijvend dichter leeren kennen; nergens echter blijkt
zijne discreptive aanleg meer dan in zijnen Abraham, waarvan
bijna iedere bladzijde eenige fraai beschrevene stukken bevat.
Zoo is bijvoorbeeld geheel de episode van het feest van Isis,
hetwelk te meer waarde heeft, daar 'skonings huwelijk met
Sara, hierdoor vertraagd wordt.