Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — psalmen en godsd. gezang. 121
2. Psalmen en Godsdienstig Gezang.
Het godsdienstig gezang en de overzettingen der Psalmen
duurden op vroeger grondslagen in deze eeuw voort, — altijd
in beschaafder vormen en sehooner taal. Men schaamde zich
de smakelooze rijmen van Datheen, en kwam in 1773 tot
eene nieuwe psalmberijming, thaus nog in de gereformeerde kerk
gebruikelijk, en die, waar zij begrepen en goed gezongen wordt,
verwonderlijk schoon is.
De wezentlijke hoofdstad der Vereenigde Nederlanden, en zon-
der eenigen twijfel de hoofdstad der nederlandsche letteren, leverde
in het tijdvak, dat wij thans behandelen, niet alleen de meeste,
maar tevens de beste godsdienstige zangbundels op, wat trouwens
een noodzakelijk gevolg was van de meerdere vrijheid, waarin
de onderscheide kerkgenootschappen zich aan het Y bewogen.
Zoowel voor de echt gereformeerden, als voor de gereformeerde
remonstranten, lutherschen , mennonieten en katholieken , versche-
nen er toen eene menigte liederen , die bij de protestanten , hunne
schoone Psalmen altijd uitgezonderd, veelal op kwezelarij, en bij
de katholieken doorgaans op mistiek gevoel en bijgeloovigheid
neêr kwamen; zoo bijv. in de Zielsverlustiging van Nicolaas Simon
van Leeuwarden, 1721, ïvl As. Geestelijke Klaagliederen en Gezangen
van Willem Dorville, in de Stichtelijke Gezangen en Overdenkin-
gen van Bartholomeüs van Leuvering en in de Oude en Nieuwere
Kerstliederen , benevens Gezangen en Liederen, onlangs door Joh. Alb.
en Lamb. Joannes Alberdingk Thijm A.M.D.G. bijeen verzameld.
Ongetwijfeld, in al die onnoozelheden is hier en daar wel eens
eene dichterlijke gedachte of eene hoogst gelukkige, tevens gods-
dienstige uitdrukking, maar geen enkele hymne, of hij schiet bij
de gezangen van den koninklijken profeet aanmerkelijk te kort.
Als vertaling eu navolging verdienen Davids Harpgezangen en
Heilige Feestzangen, en Bijbelsche Mengelzangen van Prans Plalma
eene onderscheiding.
Rutger Schutte, sedert 1745 predikant te Amsterdam , bevor-
derde de reeds genoemde Psalmberijming van 1773, en dichtte
Stichtelijke Gezangen, die hoogdravend genoeg en tamelijk geleerd,
maar even als zijne Nagelaten Gedichten veel te koud, te stijf
en te ondichterlijk zijn, om eenigzins onze goedkeuring to kun-
nen verwerven.
leiddraad tot de geschied. der nederl. letterk. IIL 11