Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij, — kederijkehs en volkszangells. 115
schap, dat, op stads-kosteu onderhouden, der dramatische kunst
wezentlijke diensten bewees.
Alleen in de kleinere hollandsche eu zeeuwsche steden, zoo als
Haarlem, Leiden , Gouda, Schiedam, Vlaardingen , Veere en vele
dorpen in den omtrek, rekten de rederijkers het leven. In Vlissin-
gen kwam zelfs eene nieuwe, onder leiding van Jean Guipin,
geheel moderne kamer 'De Klimmende Leeuwerik tot stand, doch,
met uitzondering van Haarlem en Gouda, niet anders dan op
smakelooze en belagchelijke wijze. Ten platte lande vooral, waar
men een zweem van optogten in zwang hield, en bij kermis en
pinkstervreugde elkander met trom cn vaandel bezocht, gaven die
boersche luidruchtigheden zonder eenig voordeel voor de kunst veel
profijt aan de herbergiers, die langzamerhand de rol van Mece-
naten op zich namen, en de prijzen betaalden, door de poëten van
Rijn- Schie- en "VVestland met hunne refereinen en kniedichten te
verdienen, even als nu nog bij wedrennen met kleppers en
harddravers plaats heeft. Daar echter het landsvolk zich slechts
op zon- en feestdagen eenige uitspanning kan veroorloven, en
deze hoogtijden alleen kerkelijk mogten gevierd worden , vonden
de meeste boeren-gemeenten zich aanmerkelijk bezwaard, door
een verbod der Staten van Holland, in dato 18 van Lente-
maand 1711, verbiedende het spelen en omrijden met trommels,
vaandels en zotskappen op zon- en bededagen, een verbod dat
voor de instellingen wel is waar niet volstrekt doodend was, maar
toch allezins nadeelig werkte.
In de Oostenrijksche Nederlanden bleven de kamers van Rhe-
torica eenigzins beter in stand, maar kwamen niet vooruit , en
werden, wat hier althans het geval was, door geene betere inrig-
tingeu vervangen.
Volkszangers.
De rederijkers zongen niet meer, en wezentlijke volkszangers
kwamen niet op; liederen-boek jens, zoo als in de IGe en 17e
eeuw, in stede van door betere handen bewerkt te worden, ver-
schenen zeldzaam meer in het licht; het had den schijn als of allen
te zamen voor de goede gemeente werkzaam waren, en dichtten
slechts voor maatschappijen, kunstliefhebbers, protestanten, burge-
meesters en predikanten. Daar nogtans het volk zingen wil, en
zoolang het vrij is ook zingen moet, maakten mindere dichters zich
geheel meester van de zangpoëzij, en zoo bleef het met geringe
uitzondering, tot dat de jufvrouwen Wolf en Dekeu met Oecono-