Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
114 3e tijbvak: 1702-1795.
Post, poëiisoli proza; haar eerste geschrift van dien aard is
getiteld: Bet Land, dat in 1788 het licht zag en gevolgd Tverd
door Beinhart of Natuur en Godsdienst, 1791, 3 deelen, beide
werken, die eene zeer kalme en zedelijke strekking hadden en
bijzonder in den smaak vielen. Als dichteres verkreeg zij veel
roem door cen bundel, aan de schim van haren vader {Voor
Benzamen), en in een anderen aan de nagedachtenis van hare
moeder {Mijne kinderlijke Tranen), gewijd. Hartelijkheid en ge-
voel leeft in al deze dichtstukken en nog meer in de Gezangen
der Liefde, aan haren verloofden Overdotp, V. D. M. te Noordwijk,
1794, die nogtans door overdreven sentimentaliteit het belagche-
bjke zeer nabij komen, en somtijds aan het mystieke grenzen.
Hare latere dichtstukken, in Be Ontwaakte Zanglust, 1804 vereenigd,
zijn als beschrijvende poëzij schier onberispelijk, en bevatten of
schilderachtige plaatsen, of voortreffelijke regels, zooals Bilderdijk
en Peith ze somtijds gaven, doch haar verder romantisch proza
bleef in den wansmaak van het laatst der 18e eeuw. Feith had,
in navolging van Göthes Werthers Leiden, dezen wansmaak ten
volle gehuldigd, en zoowel in zijn Ferdinand en Constantina als
in zijn Julia een voorbeeld gegeven van overdrij ving, dat hem nog
eenigen tijd eigen bleef, en waartegen P. Nieuwland in zijne rede-
voering Ooer de Gevoeligheid van Hart te vergeefs waarschuwde;
doch Bilderdijk en Fokke Simonsz, beide eerst later te vermelden,
overwonnen de verkeerde rigting der sentimentaliteit, — de eerste
met zijn classischen en degelijken smaak, — de laatste met zijn
gezond verstand en luimige satiren, die echter in onze dagen ,
wat den vorm betreft, insgelijks hebben uitgeleefd.
Foëzij.
Rederijkers en Volkszangers.
Schier in alle noord-nederlandsche steden kwamen de rederij-
kers-vereenigingen ten val , en veranderden of in veel ernstiger
dichtgenootschappen , of in zoogenaamde lief hebberij-comediën , die
echter geen van beiden veel goeds te weeg bragten; de eersten ,
zooals Kunstliefde spaart geen Vlijt, dat een der voornaamste was,
gaven steeds berijmde vertoogen, zenuwlooze , stijve en langdra-
dige Lierzangen, immers tot in de tweede helft der 18 eeuw,
toen Feith en Bilderdijk begonnen ; de laatsten waren nooit anders
dan flaauwe afschaduwingen van het amsterdamsche tooneel-genoot-