Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
112 3e iijdvak: 1702—1795.
deels uit vertalingen, die thans zonder lezers blijven staan; zelfs
de Zedelijke Veriellingen van Marmontel, in alle talen overgezet,
worden in onze dagen, als te eentoonig, niet meer opgeslagen, en
van zijn Beluarim, door de Sorbonne veroordeeld, bij ons door
den gereformeerden predikant P. Hofstede als een verderfelijk
boek aangerand, en door zijn remonstrantsehen ambtgenoot C.
Nozeman verdedigd. Het hoofdgeschil liep over de zaligheid van
deugdzame heidenen. Nozeman wilde ten minste Socrates in den
hemel plaatsen, en volgde daarin Erasmus, die den grieksohen
wijsgeer bijna heilig verklaarde; doch Hofstede meende zoo zeker
van zijne zaak te wezen, dat hij alle Grieken en Romeinen ver-
doemde, en zelfs den llemonstranten het vuur der hel zoo digt
mogelijk aan de scheenen bragt.
Al die ernst over een roman was den roman gunstig; maar
thans is er, onder een nieuw geslacht, voor Marmontel weinig
vereering, voor de ziel van Socrates geen vrees en voor de
verouderde meeningen van een paar strijdlustige predikanten der
ISe eeuw , geenerlei belangstelling meer te vinden.
Uit het engelsch vertaalde men Clarisse Harlow en Grandisoii
van Kichardson; uit het duitsch de voornaamste stukken van
den Wandsbecker Bode door Claudius, een geestrijk en tevens
gemoedelijk humorist, die tot in onze dagen werd overgezet en
nagevolgd.
In den min deugdelijken trant der sentimentaliteit of overge-
voeligheid, die wij insgelijks uit Duitschland overnamen, leverde
onze letterkunde minder vertalingen dan zoogenaamde oorspronke-
lijkheden. Wij zullen aanstonds zien, wat daarvan is.
Anthony Heinsius , Willem Hendrik Seis.
De hollandsche roman van dit tijdperk was over het algemeen
zwak; er verscheen een Vermakelijke Avonturier van Anthony
Heinsius, doch dit dartel opstel, vermoedelijk uit den studenten-
tijd van den beroemden staatsman , en dus lang vóór 1700 ge-
schreven, heeft geene wezentlijke waarde, en staat gelijk aan
Jonker van der Moezel, de leidsche Studenten en de Hollandsche
Marianne uit den tijd van Van Eflen, bij wiens verstandige be-
toogen al deze meer romantische geschriften als laffe aardigheden
te kort schoten.
Degelijker waren de Zedelijke Uitspanningen, 1771—1774, van
Willem Hendrik Seis, denzelfden die een heldendicht schreef, ge-
titeld: Salomo in 12 boeken, waarmede nogtans in geenen deele