Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
beschottweïtd gedeelte der letterkunde. 111
ïeeds hollandsche verzen maakte, en medewerkte aan een paar
verdienstelijke tijdschriften, bleef in het hart van Pruissen de
nederlandsche letteren beoefenen, en klopte de hollandsche dichters
op de vingers, zoo dikwijls zij zich aan den goeden smaak of
aan de taal der vaderen bezondigden.
Ware dit een en ander slechts eene navolging geweest van
hetgeen destijds door hollandsche critici in hollandsche tijdschriften
geleerd werd, het zoude a!s het werk van een vreemdeling merk-
waardig zijn geweest; maar hetgeen Hoffham zeide en schreef,
had meer diepte en meer geest dan de arbeid zijner tijdgenooten.
Zijne gedichten ofschoon op fransche wijze beschaafder, verstan-
diger en min gezwollen dan de voortbrengselen der 17®, zaakrijker
.en kernachtiger dan die der 18® eeuw, hebben nogtans, een paar
kleinigheden uitgezonderd, voor onze dagen weinig kans van
leven, evenmin als de veel geroemde en in half griekschen trant
zeer verdienstelijke Slaapdichten. Hoffham's berijmde en onberijmde
dramatische poëzij, bijv. de Boeren Schouwburg en Al stond er
de galg op, beide uit het toenmalige volksleven genomen, en zoo
hollandsch bewerkt als het thans slechts zeldzaam gedaan wordt,
loopen over toestanden, die niet meer bestaan, en die derhalve
nog wel gelezen cn bewonderd, doch moeijelijk meer gespeeld
kunnen worden.
Evenwel Hoffham is een der beste dichters van zijn tijd en,
blijkens de Theorie der Nederlandsche Boezy , een Aristarchus, zoo
scherp als Huidecoper, niet zoo bitter en pedant, en, door een
zekeren humoristischen takt, veel meer in den geest van onze eeuw.
Onze litteratuur, van zijn standpunt beschouwende, vindt hij
veel te gekunsteld, te slaafseh en te weinig oorspronkelijk;
maar in stede van die opmerkingen als recensiën daar henen te
werpen, geeft hij beter voorbeelden, en brengt de kritiek tegen
de heerscheiide gebreken in den vorm eener hekelende lofspraak
op oude en nieuwere, en schreef, onder den bovengenoemden
titel van Theorie, enz. een hoogst voortreffelijk werk, onder-
rigtend, puntig, spottend, en door zijn zaakrijken inhoud en
zonderlingen vorm, schier voor geen uittreksel vatbaar. Men leze
het in zijn geheel, zoo als een boek, waar van geen letter mag
gemist worden.
Romanschrijvers.
Vertalingen : Marmontél, Richardson, Claudius.
De romantische litteratuur in ons vaderland bestond grooten-